Sertifikācija

Resertifikācijas nolikums

Profesionāla grāmatveža resertifikācijas nolikums

Nolikumā lietotie termini.

 • Atestācija - darbība, kas ar noteiktu ticamību apliecina personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši LR Grāmatvežu asociācijas pieņemtām kvalifikācijas prasībām.
 • Profesionāla grāmatveža sertifikāts - Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.
 • Pretendents - persona, kura ir pieteikusies Atestācijas komisijā ar nolūku iegūt profesionāla grāmatveža sertifikātu.
 • Resertifikācija - atkārtota profesionāla grāmatveža atestācija sertifikāta atjaunošanai.

1.Vispārīgie principi.

1.1. Uz atkārtotu profesionāla grāmatveža atestāciju var pretendēt persona, kura ir ieguvusi LR Grāmatvežu asociācijas profesionāla grāmatveža sertifikātu un ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs.

1.2. Resertifikācijas  rezultātā  profesionālam grāmatvedim izsniedz kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – profesionāla grāmatveža sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi

2. Prasības atkārtotai profesionāla grāmatveža sertifikāta saņemšanai.

Pretendentam atkārtotai sertifikāta iegūšanai jātbilst šādām prasībām:

2.1.Apmeklēti pēc pretendenta paša izvēles kvalifikācijas kursi un semināri ar grāmatvedības darba specifiku saistītajās nozarēs. Minimālais kursu un semināru apjoms ir 250 punkti piecu gadu laikā no profesionāla grāmatveža sertifikāta saņemšanas brīža. Kvalifikācijas kursu un semināru sadalījums:

 • Dalība starptautiskajās  zinātniskajās konferencēs - 25 punkti, piedalīšanās zinātniskajās diskusijās ar referātu - 50 punkti;
 • Starptautiskie kvalifikācijas kursi un semināri atbilst 10 punktiem par vienu dienu (ekvivalents 8 stundām)
  Par starptautiskiem kvalifikācijas kursiem un semināriem uzskatāmi tādi , kuri apmeklēti ārzemēs vai ārzemju lektori nolasījuši lekciju ciklu Latvijā;
 • Vietēja mēroga kvalifikācijas kursi un semināri atbilst 8 punktiem par vienu dienu (ekvivalents astoņām stundām)
  Par vietēja mēroga kursiem  un semināriem uzskatāmi tādi, kuri notiek Latvijā un  lektori ir Latvijas augstskolu pasniedzēji, Finanšu ministrijas un VID speciālisti, zvērināti revidenti, sertificēti grāmatveži un nodokļu konsultanti;
 • LR Grāmatvežu asociācijas biedriem par katru apmeklēto asociācijas organizēto semināru tiek ieskaitīti 4 punkti, ja seminārs neatbilsts iepriekš minētiem kritērijiem.

2.2. Ja pretendents ir papildinājis savas zināšanas valsts akreditētā augstākajā mācību iestādē, tad par katru studiju gadu resertifikācijai tiek piešķirti 50 punkti.

2.3. Darba pieredze – pēdējie trīs gadi pirms atkārtotas atestācijas jāstrādā par grāmatvedi, galveno grāmatvedi vai citā amatā ekonomikas nozarēs, kurās nepieciešamas grāmatvedības zināšanas.

2.4. Apmeklēti LR Grāmatvežu asociācijas noteiktie obligātie kursi (16 stundas)  profesionālo grāmatvežu atestācijai.Kursu tēmas nosaka Atestācijas komiteja reizi gadā. Kvalifikācijas kursi notiek par maksu. Samaksas lielumu nosaka LR Grāmatvežu asociācijas valde.

2.5. Nav tiesāts par ekonomiskiem noziegumiem.

3. Atestācijas kārtība.

3.1. Pieteikums atkārtotai grāmatveža atestācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. Ja pretendents minētajā termiņā nav iesniedzis pieteikumu, viņš zaudē tiesības piedalīties resertifikācijas procesā un profesionāla grāmatveža sertifikāta derīguma termiņš netiek pagarināts.

3.2. Pretendents iesniedz Atestācijas komitejā šādus dokumentus:

 • Aizpildīta speciāla parauga anketa;
 • Profesionālā grāmatveža sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • Dokumenti, kas apliecina par dažādu kvalifikācijas kursu un semināru noklausīšanos (apliecības, sertifikāta, vai cita veida apliecinājuma kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • Darba līguma kopija vai izziņa no darba vietas, kas apstiprina nepieciešamo darba pieredzi (uzrādot oriģinālu);

3.3. Atestācijas komiteja izskata dokumentus un rakstiski 2 mēnešu laikā informē pretendentu par atestācijas norisi.


4. Sertifikāta piešķiršanas un izsniegšanas procedūra.

4.1. Par sertifikāta piešķiršanu lemj Atestācijas komiteja.

Atestācijas komiteja izsniedz pretendentam sertifikātu mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu. Sertifikāts tiek izrakstīts uz speciāla parauga veidlapas, apzīmogots ar LR Grāmatvežu asociācijas zīmogu un to paraksta LR Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs ( prezidents). Katram sertifikātam tiek piešķirts kārtas numurs un tas tiek ierakstīts sertifikātu uzskaites žurnālā, kurā par sertifikāta saņemšanu parakstās tā saņēmējs.

4.2. Sertifikāta darbības ilgums.

Profesionāla grāmatveža sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem.

Lai sertifikātu varētu saņemt atkārtoti, nepieciešama profesionāla grāmatveža atkārtota atestācija.

5. Sertifikāta anulēšana.

5.1. Sertifikātu anulē, ja ir apstiprinājušies šādi notikumi:

 • Sertifikāta īpašnieks ir viltojis kādu no dokumentiem, kas iesniegti Atestācijas komitejai;
 • Ja netiek veikta profesionālā darbība trīs gadus pēc kārtas.

5.2. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem  LR Grāmatvežu asociācijas valde,  piedaloties Atestācijas komitejas locekļiem un sertifikāta īpašniekam. Anulētais sertifikāts jānodod Atestācijas komitejai tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas.

 

   

Sertifikācijas nolikums

Profesionāla grāmatveža atestācijas nolikums
augstākās pakāpes sertifikāta iegūšanai.

Nolikumā lietotie termini.

 • Atestācija – pasākumu kopums, kuros tiek pārbaudītas personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši LR Grāmatvežu asociācijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
 • Pretendents -persona, kura ir iesniegusi Atestācijas komitejā šī nolikuma 4.2. punktā noteiktos dokumentus ar mērķi iegūt profesionāla grāmatveža sertifikātu.
 • Profesionāls grāmatvedis – persona, kurai LR Grāmatvežu asociācija piešķīrusi profesionāla grāmatveža sertifikātu.
 • Profesionāla grāmatveža sertifikāts - Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.
 • Resertifikācija - atkārtota profesionāla grāmatveža atestācija sertifikāta atjaunošanai, pamatojoties uz Profesionāla grāmatveža resertifikācijas nolikumu.

1.Vispārīgie principi.

1.1. Nolikums par grāmatveža atestāciju sagatavots, pamatojoties uz Eiropas standartu EN 45013 par personāla sertifikāciju. Šis Eiropas standarts izstrādāts un publicēts Eiropas standartizācijas komitejā CEN/CENELEC. Pamatojoties uz Kvalitātes nodrošināšanas nacionālo programmu Latvijā Standartizācijas tehniskā komiteja ir sagatavojusi adaptācijai standartu sēriju EN 45000 un Eiropas standartam EN 45013 ir Latvijas nacionālā standarta statuss.

1.2.Profesionāla grāmatveža sertifikāts apliecina:

 • Speciālista atbilstību profesionālās kompetences prasībām ;
 • Speciālista spēju organizēt, vadīt finanšu un vadības grāmatvedības darbu, kontrolēt finansiālo darbību;
 • Speciālista gatavību patstāvīgi konsultēt ieinteresētas personas par grāmatvedības jautājumiem;
 • Speciālista gatavību ievērot profesionālā grāmatveža ētikas normas .

2.Prasības sertifikāta saņemšanai.

2.1. Kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, kas ietver:

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs, akadēmiskais vai profesionālais  maģistrs, zinātņu doktors,
vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.

2.2. Darba pieredze – trīs gadi par  grāmatvedi, vai 3 gadi vadošā amatā ekonomikas nozares specialitātēs, kur nepieciešamas grāmatvedības zināšanas.

2.3. Nokārtoti kvalifikācijas eksāmeni :

Finanšu grāmatvedība
Vadības grāmatvedība
LR nodokļu sistēma
Komerctiesības

2.4. Par pretendentu nevar būt persona:

 • kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;
 • kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;
 • pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

3. Atestācijas komiteja.

3.1.Vispārējas prasības.

Atestācijas komitejas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kuras atbilst izglītības un citām prasībām, kas nepieciešamas profesionāla grāmatveža sertifikāta saņemšanai.

3.2.Atestācijas komitejas izveidošana.

Atestācijas komiteja ir LR Grāmatvežu asociācijas izveidota institūcija. LR Grāmatvežu asociācijas  valde ieceļ Atestācijas komiteju vismaz trīs cilvēku sastāvā un nozīmē vienu no Atestācijas komitejas locekļiem par Atestācijas komitejas priekšsēdētāju.

3.3.Atestācijas komitejas uzdevumi.

3.3.1.Organizēt ar atestāciju saistīto dokumentu pieņemšanu, noformēšanu un glabāšanu .

3.3.2.Oorganizē mācību programmu izstrādi kvalifikācijas eksāmenu priekšmetos, kā arī organizē teorētisko zināšanu kvalifikācijas pārbaudes jautājumu un testu sagatavošanu. Mācību programmas apstiprina LR Grāmatvežu asociācijas valde Kvalifikācijas programmas tiek pārskatītas vismaz reizi divos gados, ja nepieciešams, biežāk un apstiprinātas iepriekš noteiktajā kārtībā.

3.3.3. Atestācijas komiteja apstiprina Kvalifikācijas eksaminācijas komisiju sastāvu.

Par Kvalifikācijas eksaminācijas komisijas priekšsēdētāju nozīmē vienu no  komisijas locekļiem.

Eksāmenu organizēšanu un komisijas darba kārtību nosaka Noteikumi par kvalifikācijas eksāmeniem profesionāla grāmatveža sertifikāta iegūšanai, kurus apstiprina Atestācijas komiteja.

3.3.4.Atestācijas komiteja apstiprina eksāmena  rezultātus.

4.Atestācijas kārtība.

4.1.Pirms atestācijas pretendents iemaksā vienreizēju samaksu par atestācijas darba organizēšanu un metodiskā un metodoloģiskā darba finansēšanas nodrošināšanu.

Iemaksas lielumu nosaka LR Grāmatvežu asociācijas valde.

Vienreizējā iemaksa netiek atmaksāta.

4.2.Pretendents iesniedz Atestācijas komitejā šādus dokumentus:

 • Aizpildītu speciāla parauga anketu;
 • Izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • Darba līguma kopiju, kas apstiprina nepieciešamo darba pieredzi (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no darba   vietas;
 • Vienu fotogrāfiju (35X45);

4.3.Kvalifikācijas eksāmeni  notiek par maksu.

Par katru eksāmenu  jāsamaksā divas nedēļas pirms eksāmena  kārtošanas dienas LR Grāmatvežu asociācijas norēķinu kontā kredītiestādē.

4.4.Samaksas lielumu par kvalifikācijas eksāmenu  kārtošanu nosaka LR Grāmatvežu asociācijas valde. 4.5.Sertifikāta piešķiršanas un izsniegšanas procedūra.

Par sertifikāta piešķiršanu lemj Atestācijas komiteja.

Atestācijas komiteja izsniedz pretendentam sertifikātu mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu. Sertifikāts tiek izrakstīts uz speciāla parauga veidlapas , apzīmogots ar LR Grāmatvežu asociācijas zīmogu un to paraksta LR Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs ( prezidents). Katram sertifikātam tiek piešķirts kārtas numurs un tas tiek ierakstīts sertifikātu uzskaites žurnālā, kurā par sertifikāta saņemšanu parakstās tā saņēmējs. Saņemot  sertifikātu tiek  iegūts  LR Grāmatvežu asociācijas biedra statusu  uz sertifikāta darbības laiku.

4.6.Sertifikāta darbības ilgums.

Profesionāla grāmatveža sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem.

Lai sertifikātu varētu saņemt atkārtoti, nepieciešams veikt resertifikāciju.

4.7.Sertifikāta anulēšana.

Sertifikātu anulē, ja ir apstiprinājušies šādi notikumi:

 • Sertifikāta īpašnieks ir viltojis kādu no dokumentiem, kas iesniegti Atestācijas komitejai;
 • Ja netiek veikta profesionālā darbība trīs gadus pēc kārtas.

Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem  LR Grāmatvežu asociācijas valde,  piedaloties Atestācijas komitejas locekļiem un sertifikāta īpašniekam. Anulētais sertifikāts jānodod Atestācijas komitejai tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas.

   

Sertifikācija

Profesionālo zināšanu apliecinājums atbilstoši mūsdienu prasībām, un tāda ir sertifikāta nozīme, dod iespēju grāmatvedim veidot savu karjeru, sekmīgi startēt darba tirgū un, kas ir ne mazāk svarīgi, paaugstināt grāmatveža profesijas prestižu. Savukārt, darba devējiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi var paļauties uz sertificētiem grāmatvežiem visos aspektos, kas attiecas uz finanšu un vadības grāmatvedību un pārskatiem, efektīvu finanšu vadību un kompetentiem padomiem dažādos uzņēmējdarbības un nodokļu jautājumos.