+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Nolikums par juridisku personu uzņemšanu biedros

Nolikums par biedrības “Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija” biedru – juridisku personu uzņemšanas un ierakstīšanas kārtību atzīto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju reģistrā

 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas statūtu 4.nodaļu

 

Nolikums nosaka kārtību, kādā biedrībā “Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija” (turpmāk tekstā – LRGA) tiek uzņemti jauni biedri – juridiskas personas, personālsabiedrības un citi saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk tekstā – grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji), un kā šīs personas tiek ierakstītas atzīto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

1. Par LRGA biedru juridisku personu var kļūt juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, vai saimnieciskās darbības veicējs:

1.1. kura ir ieinteresēta LRGA statūtos noteikto mērķu sasniegšanā;

1.2. kuras valdes loceklim, prokūristam vai darbiniekam – galvenajam grāmatvedim ir Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) biedra izsniegts sertifikāts;

1.3. kurai ir apdrošināta profesionālā civiltiesikā apdrošināšana vismaz EUR 40 000 apmērā;

1.4. kura savā darbībā apņemas ievērot IESBA izdoto Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksu, IAASB izdotus 1. Starptautisko kvalitātes kontroles standartu un Starptautisko Radniecīgo pakalpojumu standartu 4410. “Informācijas apkopošanas uzdevumi”.

 

2. Par LRGA biedru juridisku personu, neizpildot 1.2., 1.3. un 1.4. punktā noteiktos kritērijus, var kļūt arī mācību iestāde, kuras mācību programmā ir iekļauti grāmatvedības priekšmeti.

 

3. Juridiskā persona, kura vēlas iestāties biedrībā, iesniedz valdei sekojošus dokumentus:

  • iesniegumu (1. pielikums);
  • aizpildītu pieteikuma anketu (2. pielikums);
  • motivācijas vēstuli, kurā pieteicējs brīvā formā pauž viedokli, kāpēc vēlas iestāties LRGA, kā arī citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu sniegt;
  • valdes locekļa, prokūrista vai darbinieka – galvenā grāmatveža  Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) biedra izsniegtā sertifikāta kopija;
  • reģistrācijas apliecības kopiju;
  • profesionālās civiltiesiskas apdrošināšanas apliecības kopiju.

 

4. Visus nepieciešamus dokumentus pieteicējs nosūta uz LRGA juridisko adresi vai ieskanētas elektroniskā veidā uz e-pastu lrga@lrga.lv.

 

5. Pieteicēja iesniegtos dokumentus valde izskata tuvākajā valdes sēdē.

 

6. Pēc pozitīva valdes lēmuma biedri juridiskās personas, kas atbilst šī Nolikuma 1.panta kritērijiem, tiek norādītas LRGA mājas lapā kā “Atzīti profesionāli ārpakalpojumu grāmatveži”.

 

7. Biedrība izstrādā un apstiprina atzītu profesionālu ārpakalpojumu grāmatvežu darbības (kvalitātes) uzraudzības prasības.

 

8. LRGA biedriem juridiskajām personām, kas LRGA iestājās pievienojoties Latvijas Ārpakalpojumu sniedzēju asociācijai (LATGRAASA), ir jāizpilda 1.pantā minētie kritēriji ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

9. Valde lēmumu paziņo pieteicējam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

10. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei.

 

11. Ja biedru sapulce pieņem noraidošu lēmumu par pieteicēja uzņemšanu par biedru LRGA, atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

 

12. Jauno biedru iestāšanās maksa un biedru nauda tiek noteikta biedru sapulcē.

 

13. Iestāšanās maksu biedrs samaksā 15 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 

 

Pielikumi:


 

1. Iesniegums

 

LRGA iesniegums

 

2. LRGA biedra pieteikuma anketa

 

LRGA biedra anketa