+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Grāmatveža paraksts uz finanšu pārskata: nostādnes grāmatvedības firmām

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs,
LRGA prezidents,
LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis

 

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumprojekta 95.panta “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata parakstīšana” (5).daļa nosaka sekojošo:

Finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu paraksta arī tā persona (grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis), kura ar sabiedrību ir noslēgusi rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos, un sagatavojusi minēto pārskatu, norādot vārdu, uzvārdu un pilnu amata nosaukumu vai sabiedrības nosaukumu vai komersanta firmu un amata nosaukumu. Sabiedrība, kurā ir grāmatvedības struktūrvienība un grāmatvedības darbinieki, var noteikt par grāmatvedības kārtošanu un gada pārskata sagatavošanu atbildīgo personu (piemēram, galveno grāmatvedi), kura paraksta finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu. Šādā gadījumā finanšu pārskatā un konsolidētajā finanšu pārskatā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un pilnu amata nosaukumu.

Tiek paredzēts, ka šī norma (tāpat ka citas šī likumprojekta prasības) tiks attiecināta uz to subjektu finanšu pārskatiem, kuru finanšu pārskati tiks sagatavoti sākot ar 2016.gada 1.janvāri.

 

Lietojot šo normu, uzņēmumu sagatavotie finanšu pārskati būs jāparaksta gan tiem grāmatvežiem, kuri ir nodarbināti (veic algotu darbu) uzņēmumos, kuru finanšu pārskati tiek sagatavoti, un kuri atbilstoši noslēgtajam darba līgumam uzņemas šādas funkcijas, gan arī tiem grāmatvežiem, kuri sniedz pakalpojumus publiskajā praksē (grāmatvedības ārpakalpojumus) un uzņemas pienākumus sagatavot finanšu pārskatu atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

 

Šajā rakstā tiek apskatītas prasības tiem grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus publiskajā praksē un uzņemas uzdevumu sagatavot klientu finanšu pārskatus vai sniegt palīdzību klientu vadībai šo finanšu pārskatu sagatavošanā. Jāņem vērā arī tas, ka šīs prasības pamatojas uz Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (turpmāk – IFAC) 2013.gadā ieviesto 4410. Starptautisko radniecīgo pakalpojumu standartu “Informācijas apkopošanas uzdevumi” (turpmāk – 4410. SRPS). Atbilstoši IFAC prasībām šis standarts ir obligāti piemērojams to IFAC dalīborganizāciju biedru profesionālajā darbā, kuri uzņemas šo uzdevumu veikšanu – sagatavot klientu finanšu pārskatus vai sniegt palīdzību šo pārskatu sagatavošanā, un attiecināms gan uz fiziskajām, gan arī uz juridiskajām personām: Latvijā šis standarts – 4410. SRPS obligāti piemērojams Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) biedru un to komercsabiedrību darbā, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) biedru un tās sertificētu profesionālo grāmatvežu profesionālajā darbā. Tāpat Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju asociācijas (LATGRAASA) biedriem šī standarta lietošana būs obligāta, LATGRAASA pievienojoties LRGA (t.i., ar 2015.gada augustu). Savukārt, IFAC nodrošina tehnisku un metodoloģisku palīdzību un atbalstu šī standarta lietošanā šajās organizācijās atbilstoši IFAC politikai, dalības kritērijiem un noslēgto līgumu nosacījumiem.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija vēlas uzsvērt, ka Starptautiskās grāmatvežu federācijas (IFAC) izdotais 4410. Starptautisko radniecīgo pakalpojumu standarts “Informācijas apkopošanas uzdevumi” kopā ar citām prasībām, kas ir formulētas saistītajos IFAC profesionālās darbības standartos – Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes publicētajā profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā un 1.Starptautiskajā Kvalitātes kontroles standartā, veido vienotu prasību sistēmu grāmatvedības praksēm (grāmatvedības ārpakalpojumu firmām) tāda statusa iegūšanai, kā profesionāls grāmatvedis sabiedriskajā praksē atbilstoši IFAC kritērijiem.

 

Prasības tiem grāmatvežiem, kuri sagatavo to uzņēmumu finanšu pārskatus, kuros viņi veic algotu darbu, tiks apskatītas atsevišķajā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas publikācijā.

 

Kādēļ profesionālie grāmatveži, kuri darbojas publiskā praksē, tiek aicināti sagatavot un atspoguļot uzņēmuma finanšu pārskatu (informāciju) vai sniegt palīdzību šādu pārskatu (informācijas) sagatavošanā? Kādas nostādnes profesionālajiem grāmatvežiem jāizvēlas, uzņemoties šī uzdevuma veikšanu?

 

Informācijas apkopošanas uzdevuma veikšana saskaņā ar 4410. SRPS finanšu pārskatu lietotājiem nodrošina vairākas priekšrocības:

 • iespēju izmantot praktizējoša grāmatveža profesionālās zināšanas grāmatvedības un finanšu ziņošanas jomā,
 • atbilstību profesionālo standartu prasībām, tostarp būtiskajām ētikas prasībām, un
 • skaidra informācija par to, kādā veidā un cik lielā mērā praktizējošs grāmatvedis ir saistīts ar apkopoto finanšu informāciju vai sagatavoto finanšu pārskatu.

 

4410. SRPS ir raksturoti praktizējoša grāmatveža pienākumi darba uzdevumā, kur praktizējoša grāmatveža pienākums ir palīdzēt vadībai sagatavot vēsturisku finanšu informāciju, arī finanšu pārskatu, bez jebkādas pārliecības gūšanas par šo informāciju. Pēc paveiktā darba praktizējošs grāmatvedis sagatavo arī darba uzdevuma ziņojumu.

 

Darba uzdevuma – apkopot finanšu informāciju / sagatavot finanšu pārskatu – pasūtītājs var nebūt arī uzņēmuma valde, tad šādos gadījumos arī izmanto šo SRPS, to attiecīgi pielāgojot apstākļiem.

 

Apskatītā SRPS prasības attiecas uz darba uzdevumiem, kuros praktizējošs grāmatvedis palīdz vadībai sagatavot un atspoguļot vēsturisku finanšu informāciju, piemēram, uzņēmuma finanšu pārskatu; tomēr šo SRPS var piemērot, attiecīgi to pielāgojot, arī gadījumos, kad praktizējošs grāmatvedis palīdz vadībai sagatavot un atspoguļot citu finanšu informāciju, tostarp finanšu pārskatu sagatavošana iekšējām vajadzībām, finanšu informācijas, kas tiek iesniegta finansējošajai organizācijai kā pamatojums finansiālā atbalsta iegūšanai vai turpmākai saņemšanai, finanšu budžetu un prognožu, statistisko atskaišu un citu informatīvu atskaišu sagatavošanā un atspoguļošanā.

 

Praktizējošs grāmatvedis, pirms uzņemties uzdevumu sniegt palīdzību vadībai finanšu pārskata (informācijas) sagatavošanā, izvērtē:

 • vai finanšu pārskats ir jāsagatavo saskaņā ar piemērojamajiem likumiem vai normatīvajiem aktiem un vai šai informācijai ir jābūt publiski pieejamai vai lietošanā ierobežotai;
 • vai praktizējoša grāmatveža vārds ir identificēts šajā finanšu pārskatā (informācijā).

 

Saskaņā ar 4410. SRPS prasībām informācijas apkopošanas uzdevums nav apliecinājuma uzdevums un tā izpildes gadījumā praktizējošam grāmatvedim nav pienākums pārbaudīt informācijas, ko vadība sniegusi apkopošanas vajadzībām (arī finanšu pārskata sagatavošanai), precizitāti vai pilnīgumu vai iegūt citus pierādījumus, kādi būtu nepieciešami revīzijas atzinuma vai pārbaudes slēdziena sagatavošanai par finanšu informāciju.

 

Vadība joprojām ir atbildīga par finanšu informāciju (arī finanšu pārskatiem) un grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem, saskaņā ar kādiem šī informācija ir sagatavota un atspoguļota. Šāda atbildība ietver vadības pienākumu izdarīt profesionālus spriedumus, kādi nepieciešami finanšu informācijas (finanšu pārskata) sagatavošanai un atspoguļošanai, tostarp spriedumus attiecībā uz atbilstīgu grāmatvedības pamatprincipu izvēli un piemērošanu, un attiecīgos gadījumos pienākumu sagatavot pamatotas grāmatvedības aplēses.

 

4410. SRPS mērķis ir palīdzēt praktizējošam grāmatvedim iegūt izpratni par informācijas apkopošanas uzdevumā veicamajām darbībām. Praktizējošam grāmatvedim jāievēro katra šī SRPS prasība, izņemot gadījumus, kad attiecīgā prasība nav būtiska informācijas apkopošanas uzdevumā, piemēram, ja prasībā aplūkotie apstākļi darba uzdevuma gadījumā nepastāv. Praktizējošs grāmatvedis neapliecina atbilstību 4410. SRPS prasībām, ja viņš/viņa nav ievērojis visas informācijas apkopošanas uzdevuma kontekstā būtiskās šī SRPS prasības.

 

Apskatītais SRPS ievieš vienotu un nepārprotamu prasību sistēmu uzdevumos, kad praktizējošs grāmatvedis uzņemas darbu sniegt palīdzību finanšu informācijas (finanšu pārskatu) sagatavošanā, kad praktizējoša grāmatveža vārds ir identificēts šajā finanšu informācijā (norādīts finanšu pārskatā, un tas arī ietver praktizējoša grāmatveža parakstu).

 

Kādas pamatdefinīcijas izmanto IFAC 4410. SRPS un Ētikas kodekss?

Praktizējošs grāmatvedis – profesionāls grāmatvedis, kas strādā publiskā praksē (grāmatvedības ārpakalpojumu firmā) un veic informācijas apkopošanas uzdevumu; šis jēdziens attiecas gan uz atbildīgo partneri firmā vai, ja nepieciešams, arī uz firmu.

Profesionāls grāmatvedis – persona, kas ir IFAC dalīborganizācijas dalībnieks.

Būtiskās ētikas prasības – ētikas prasības, ko darba grupa piekrīt ievērot, apņemoties veikt informācijas apkopošanas uzdevumu; šīs prasības ir Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes publicētajā profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) noteiktās prasības (izņemot B daļas 290.sadaļā Neatkarība revīzijas un pārbaudes uzdevumos un 291.sadaļā Neatkarība citos apliecinājuma uzdevumos noteiktās prasības).

Kādas ir galvenās prasības praktizējošiem grāmatvežiem, kuri sniedz savus pakalpojumus publiskajā praksē (sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus) finanšu informācijas apkopošanas uzdevuma veikšanā?

 

Ētikas prasības

 

Praktizējošam grāmatvedim jāievēro būtiskās ētikas prasības. SGĒSP kodeksa A. daļā ir noteikti profesionālu grāmatvežu ētikas pamatprincipi un norādītās konceptuālās nostādnes, šo principu ievērošanai. Pamatprincipi ir šādi: godprātība, objektivitāte, profesionālā kompetence un pienācīga rūpība, konfidencialitāte un profesionāla rūpība. SGĒSP kodeksa B un C daļa ir skaidrota konceptuālo pamatnostādņu piemērošana dažādās situācijas. Saskaņā ar SGĒSP kodeksu praktizējošam grāmatvedim ir jānosaka iespējamais apdraudējums ētikas prasību ievērošanai un jāveic atbilstīgi pasākumi.

 

Saskaņā ar SGĒSP Kodeksu, godprātības principa nodrošināšanai profesionāla grāmatveža pienākums ir apzināti neiesaistīties tādu ziņojumu, atskaišu, paziņojumu un citas informācijas sagatavošanā, kurā pēc profesionāla grāmatveža domām:

 • ir iekļauts būtiski kļūdains un maldinošs ziņojums;
 • ir iekļauti nepārdomāti paziņojumi vai informācija, vai
 • nav norādīta vai ir slēpta nepieciešamā informācija, kā rezultātā informācija ir maldinoša.

 

Ja profesionāls grāmatvedis konstatē, ka viņš/viņa ir saistīts ar šādu finanšu pārskatu/ informāciju, saskaņā ar SGĒSP Kodeksu profesionālam grāmatvedim jārīkojas, lai šādu saistību pārtrauktu.

 

Profesionāls spriedums

 

Praktizējošam grāmatvedim informācijas apkopošanas uzdevuma gaitā jāizdara profesionālus spriedumus – bez konkrētiem faktiem un apstākļiem atbilstīgām zināšanām un pieredzes nav iespējams pareizi interpretēt būtiskās ētikas normas un SRPS prasībās, kā arī pieņemt informācijas apkopošanas uzdevuma gaitā nepieciešamos lēmumus. Profesionāls spriedums ir īpaši būtisks gadījumos, kad darba uzdevuma gaitā ir jāpalīdz vadībai pieņemt lēmumus saistībā ar:

 • uzņēmuma finanšu informācijas sagatavošanas un atspoguļošanas gaitā izmantoto finanšu ziņošanas pamatnostādņu piemērotību finanšu informācijas paredzētā lietošanas mērķa un potenciālo lietotāju kontekstā;
 • attiecīgajām pamatnostādnēm atbilstošu grāmatvedības pamatprincipu izvēli;
 • nepieciešamo grāmatvedības aplēšu sagatavošanu, lai nodrošinātu finanšu informācijas atbilstību attiecīgajām pamatnostādnēm;
 • finanšu informācijas sagatavošanu un atspoguļošanu saskaņā ar piemērojamo finanšu ziņošanas pamatnostādņu prasībām.

 

Praktizējošs grāmatvedis sniedz palīdzību vadībai, pieņemot, ka vadība izprot finanšu ziņošanas kontekstā izdarītos nozīmīgos spriedumus un uzņemas atbildību par šiem spriedumiem.

 

Profesionāls spriedums nozīmē atbilstīgas apmācības, zināšanu un pieredzes pielietojumu šī SRPS, kā arī grāmatvedības un ētikas standartu izpratnē, lai pieņemtu informētus lēmumus par turpmāko rīcību atbilstoši informācijas apkopošanas uzdevuma apstākļiem.

 

Atsevišķos darba uzdevumos praktizējošs grāmatvedis izdara profesionālus spriedumus, balstoties uz faktiem un apstākļiem, kas praktizējošam grāmatvedim ir zināmi līdz uzdevuma pabeigšanai un darba ziņojuma datumam, tostarp:

 • citu attiecīgā uzņēmuma darba uzdevumu gaitā iegūtās zināšanas (piemēram, nodokļu pakalpojumi);
 • praktizējoša grāmatveža izpratne par uzņēmuma darbību vai saimnieciskajiem procesiem, tostarp uzņēmuma grāmatvedības sistēmu un piemērojamo finanšu ziņošanas pamatnostādņu atbilstību uzņēmuma darbības nozares kontekstā;
 • tas, cik lielā mērā finanšu informācijas sagatavošanai un atspoguļošanai ir nepieciešami vadības izdarīti spriedumi.

 

Darba uzdevuma kvalitātes kontrole

 

Grāmatvedības ārpakalpojumu firmai jāizstrādā kvalitātes nodrošināšanas kontroles sistēma, pamatprincipi un procedūras attiecībā uz finanšu informācijas apkopošanas uzdevumu veikšanu, līdzīgi kā to dara revīzijas prakses (zvērinātu revidentu komercsabiedrības) atbilstoši 1.Starptautiskajam Kvalitātes kontroles standartam “Kvalitātes kontrole firmās, kas revidē un pārskata vēsturisku finanšu informāciju un sniedz citus apliecinājuma ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 1.SKKS), ņemot par pamatu tā 1.SKKS prasības, kas attiecas uz profesionālu grāmatvežu firmām un uz firmas veiktiem informācijas apkopošanas uzdevumiem.

 

Ņemot vērā grāmatvedības prakses atbildīgā partnera pienākumu nodrošināt vispārēju kvalitāti katrā darba uzdevumā, atbildīgā partnera pienākums ir savā un firmas darbinieku rīcībā:

 • nodrošināt, ka darbi tiek veikti saskaņā ar profesionāliem standartiem, likumu un noteikumu prasībām;
 • darboties saskaņā ar firmas kvalitātes kontroles pamatprincipiem un atbilstīgajām procedūrām; un
 • sagatavot praktizējoša grāmatveža darba uzdevuma ziņojumu un/vai parakstīt finanšu pārskatu atbilstoši SRPS prasībām.

 

Grāmatvedības prakses atbildīgā partnera pienākums nodrošināt:

 • katra informācijas apkopošanas uzdevuma vispārējo kvalitāti;
 • darba uzdevuma izpildi saskaņā ar firmas kvalitātes kontroles pamatprincipiem un procedūrām (klientu attiecību un darba uzdevumu akceptēšana, darba grupas kopējās zināšanas un spējas, ētikas prasību ievērošana darba grupas dalībnieku starpā, darba uzdevuma virzības, pārraudzības un izpildes nodrošināšana saskaņā ar profesionālajiem standartiem un piemērojamām juridiskajām un normatīvajām prasībām, darba uzdevuma dokumentācijas nodrošināšana).

 

Saskaņā ar 1.SKKS prasībām, grāmatvedības firmas pienākums ir apkopot atbilstoši apstākļiem nepieciešamo informāciju pirms jauna klienta darba uzdevuma akceptēšanas un lēmuma pieņemšanas par esoša darba uzdevuma turpināšanu vai esoša klienta piedāvāta jauna darba uzdevuma akceptēšanu. Pieņemot lēmumu par klienta attiecību un informācijas apkopošanas uzdevumu akceptēšanas vai turpināšanas atbilstību, atbildīgais partneris var paļauties, piemēram, uz informāciju par galveno īpašnieku un galveno vadības amatpersonu, godprātību. Ja grāmatvedības prakses atbildīgajam partnerim rodas šaubas par vadības godprātību tādā mērā, ka tās varētu ietekmēt turpmāko darba uzdevuma izpildes gaitu, grāmatvedības prakses atbildīgais partneris nedrīkst akceptēt šādu darba uzdevumu.

 

Saskaņā ar 1.SKKS grāmatvedības firmas pienākums ir noteikt pamatprincipus un procedūras, kuru mērķis ir nodrošināt pietiekamu pārliecību par to, ka grāmatvedības firma un tās personāls ievēro atbilstīgās ētikas prasības.

 

Darba uzdevuma akceptēšana

 

Saskaņā ar šo SRPS pirms darba uzdevuma akceptēšanas praktizējošam grāmatvedim ir pienākums vienoties ar vadību par vadības atbildību gan attiecībā uz finanšu informāciju, gan uz informācijas apkopošanas uzdevumu. Nelielos uzņēmumos vadība var nebūt informēta pat to, kāda ir šī atbildība, tostarp atbildība, kas izriet no piemērojamajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Lai iegūtu informētu vadības piekrišanu, praktizējošs grāmatvedis var uzskatīt par nepieciešamu pārrunāt šos aspektus ar vadību, lai vienotos par tās atbildību. Ja vadība neapstiprina savu atbildību informācijas apkopošanas uzdevuma kontekstā, praktizējošs grāmatvedis nevar uzņemties šādu darba uzdevumu un nedrīkst to akceptēt.

 

Gan vadības, gan pasūtītāja, ja šīs personas atšķiras, gan savās interesēs praktizējošs grāmatvedis pirms informācijas apkopošanas uzdevuma sākšanas nosūta darba uzdevuma vēstuli vadībai un, ja nepieciešams, pasūtītājam, lai novērstu jebkādus pārpratumus attiecībā uz informācijas apkopošanas uzdevumu. Darba uzdevuma vēstule apliecina to, ka praktizējošs grāmatvedis akceptē darba uzdevumu, kā arī šādus aspektus:

 • darba uzdevuma mērķis un apjoms, tostarp darba uzdevuma pušu izpratne par to, ka tas nav apliecinājuma uzdevums;
 • finanšu informācijas paredzētais lietošanas mērķis un izplatīšana, kā arī jebkādi ierobežojumi attiecībā uz tās izmantošanu vai izplatīšanu, ja tādi pastāv;
 • vadības atbildība attiecībā uz informācijas apkopošanas uzdevumu;
 • praktizējoša grāmatveža atbildība, tostarp paziņojums par to, ka praktizējošs grāmatvedis nesagatavo revīzijas atzinumu vai pārbaudes slēdzienu saistībā ar finanšu pārskatiem;
 • praktizējoša grāmatveža sagatavotā darba uzdevuma ziņojuma veids un saturs.

 

SRPS sniedz informācijas apkopošanas uzdevuma vēstules satura aprakstu un šādas vēstules piemēru.

 

Ziņošana vadībai un citām personām, kam uzticēta uzņēmuma pārvalde

 

Praktizējošs grāmatvedis informācijas apkopošanas uzdevuma gaitā savlaicīgi ziņo vadībai vai, ja nepieciešams, personām, kam uzticēta uzņēmuma pārvalde, par visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas uzdevumu un kurus praktizējošais grāmatvedis uzskata par pietiekami svarīgiem, lai tiem pievērstu vadības uzmanību, kas var palīdzēt praktizējošam grāmatvedim atrisināt kādus sarežģījumus.

 

Darba uzdevuma izpilde

 

Praktizējošs grāmatvedis pārrunā ar vadību un, nepieciešamības gadījumā, ar citām personām, spriedumus, kuru izdarīšanā praktizējošs grāmatvedis ir sniedzis palīdzību finanšu informācijas apkopošanas gaitā.

 

Ja informācijas apkopošanas uzdevuma gaitā praktizējošs grāmatvedis konstatē, ka uzskaites reģistri, dokumenti, skaidrojumi vai cita informācija ir neprecīzi vai neapmierinoši, praktizējošs grāmatvedis par to ziņo vadībai un pieprasa sniegt papildus informāciju vai koriģētu informāciju. Ja vadība atsakās veikt šādas izmaiņas, praktizējošs grāmatvedis atsakās no darba uzdevuma, informējot par to vadību. Ja praktizējošs grāmatvedis nevar pabeigt darba uzdevumu, jo vadība nav nodrošinājusi nepieciešamo informāciju, tostarp informāciju par nozīmīgiem spriedumiem, praktizējošs grāmatvedis atsakās no darba uzdevuma, informējot par to vadību, norādot atteikuma iemeslus.

 

Dokumentēšana

 

Darba uzdevuma dokumentos praktizējošs grāmatvedis reģistrē šādu informāciju:

 • informācijas apkopošanas uzdevuma gaitā radušies nozīmīgie jautājumi un pasākumi, ko praktizējošs grāmatvedis ir veicis saistībā ar šiem jautājumiem;
 • apkopotās finanšu informācijas atbilstība pamatā esošajiem uzskaites ierakstiem, dokumentiem, skaidrojumiem un citai vadības sniegtajai informācijai, un
 • apkopotās finanšu informācijas, par kuru vadība vai, ja nepieciešams, personas, kam uzticēta uzņēmuma pārvalde, ir uzņēmušās atbilstību, un praktizējoša grāmatveža ziņojums.

 

Praktizējoša grāmatveža ziņojums

 

Svarīgs praktizējoša grāmatveža ziņojuma mērķis ir sniegt skaidru informāciju par informācijas apkopošanas uzdevuma veidu un praktizējoša grāmatveža lomu un uzdevumiem darba uzdevumā. Praktizējoša grāmatveža ziņojuma mērķis nav sniegt atzinumu vai slēdzienu par jebkāda veida finanšu informāciju. Kā ziņojuma datumu praktizējošs grāmatvedis norāda datumu, kurā praktizējošs grāmatvedis ir pabeidzis informācijas apkopošanas uzdevumu saskaņā ar šo SRPS. Informācijas apkopošanas uzdevuma pabeigšanas gaitā praktizējošs grāmatvedis apsver uzņēmumā iedibinātos procesus, saskaņā ar kuriem vadībai, un, attiecīgajos gadījumos, citas personas, apstiprina finanšu informāciju. SRPS sniedz praktizējoša grāmatveža informācijas apkopošanas uzdevuma ziņojuma paraugus, kuros ir ietverti nepieciešamie ziņojuma elementi.