+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA paziņojums par MUN maksātāja statusa izmantošanu grāmatvedības profesijas pārstāvjiem

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas paziņojums

 

par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas pausto atbalstu ierosinājumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumiem, saskaņā ar kuriem tiks aizliegts grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (tālāk – Grāmatvežu asociācija) būdama profesionālā biedrība, apvieno sertificētus profesionālus grāmatvežus un citus grāmatvedības, kontroles un finanšu jomas speciālistus, kas aktīvi piedalās dažādu profesionālo jautājumu risināšanā. Grāmatvežu asociācijas biedri darbojas privātajā biznesa, izglītības (apmācības) jomā, publiskajā sektorā, kā arī sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus plašai sabiedrībai.

 

Grāmatvežu asociācijas valde, īstenojot asociācijas statūtos norādīto mērķi, proti, aizstāvēt savu biedru profesionālas, ekonomiskas un sociālas intereses – gan tos, kuri darbojas mikrouzņēmumos/ mazos uzņēmumos (MVU), gan sabiedriski nozīmīgās struktūrās (SNU), rūpēties par profesijas attīstību valstī, sadarbojoties gan ar citiem profesijas pārstāvjiem, gan arī ar valsts institūcijām un biznesa organizācijām Latvijā, izskatīja informāciju saistībā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iniciatīvu ierobežot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (tālāk – MUN) statusa izmantošanu firmās, kuras sniedz grāmatvedības, juridiskus un konsultatīvus pakalpojumus, kā arī saņemtos Grāmatvežu asociācijas biedru un citu Latvijas grāmatvežu un grāmatvedības firmu pārstāvju komentārus, kuri ir saistīti ar norādīto iniciatīvu, un pauž savu viedokli norādītajā jautājumā.

 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija š.g. 4.martā atbalstīja ierosinājumu MUN likuma grozījumos iekļaut jomas, kurās liegts strādāt MUN nodokļu režīmā, tostarp grāmatvedība, jurisprudence un biznesa konsultācijas. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija vēlas norādīt, ka nebija iepazīstināta ne ar šo ierosinājumu, ne arī ar attiecīgiem likuma grozījumiem, kā arī netika uzaicināta paust savu viedokli norādītās komisijas sēdes laikā vai citā formā piedalīties diskusijā par norādīto jautājumu. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija netika iepazīstināta ne ar kādiem pētījumiem vai analītiskiem materiāliem, kuri ietvertu attiecīgus datus par šī ierosinājuma iespējamo ietekmi uz grāmatvedības firmu, kuras darbojas MUN maksātāja statusā, turpmāko profesionālo darbību un finansiālo stāvokli. Vienlaicīgi Grāmatvežu asociācija vēlas uzsvērt, ka Lisabonas līguma realizācijas principi paredz, ka Eiropas Savienībā jāīsteno labākais pilsoniskais dialogs, iesaistot šajā dialogā pilsoņus un viņu apvienības, kuras viņi pārstāv; lai to panāktu, ES iestādēm, dalībvalstīm un pilsoniskajai sabiedrībai – gan pilsoņiem, gan to pārstāvības apvienībām – ir jāstrādā kopā. Pilsoniskais dialogs papildina tiešās līdzdalības metodes – pilsoņi, kas organizējušies apvienībās, kuras pārstāv viņu intereses, varēs iesaistīties un sniegt ieguldījumu tādā līmenī, kas viņiem būtu visatbilstošākais. Pilsoniskajam dialogam ir būtiskā nozīme tiesību aktu izstrādā, jo tas ļauj novērtēt tiesību aktu ietekmi uz iedzīvotājiem.

 

Ņemot vērā augstāk aprakstītus apstākļus, Grāmatvežu asociācija vērš arī uzmanību uz nepiemērotu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas locekļu argumentāciju, kura bija par pamatu lēmuma pieņemšanai par šī ierosinājuma turpmāku virzīšanu; no publiski pieejamiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas locekļu diskusijas materiāliem neizriet, ka tiek ievērots Eiropas Komisijas deklarētais princips „vispirms domāt par mazākajiem”, tādējādi uzlabojot vispārējo pieeju uzņēmējdarbībai un politikas veidošanā, attiecinot to uz regulējuma darbībām līdz pat sabiedriskiem pakalpojumiem.

 

Ņemot vērā faktu, ka vairāk par 90% no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem atbilst mikro un mazo uzņēmumu statusam, kuriem resursi ir ierobežoti un kuri izmanto nelielu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus, arī tos, kuri darbojas MUN maksātāja statusā, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija vērš uzmanību, ka augstāk minētais lēmums atstās negatīvu ietekmi arī uz šīs grupas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī spēju nelielām grāmatvedības praksēm, kuras nevarēs darboties MUN maksātāja statusā, novirzīt daļu no saviem resursiem tādas kvalitātes kontroles sistēmas uzturēšanā attiecīgajā grāmatvedības praksē, kura nodrošinātu kvalitatīvu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu; šī kvalitātes nodrošināšanas sistēma, citā starpā, ir nepieciešama ticamas finanšu informācijas sagatavošanai, kā arī tādu finanšu pārskatu sagatavošanai, kuri sniedz patiesu un skaidru priekšstatu. Savukārt, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, valstī jāizveido tāda sistēma, kura nodrošina, ka visi uzņēmumi sagatavo un sniedz kvalitatīvus finanšu pārskatu standartus, kuri sniedz patiesu un skaidru priekšstatu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija vēlas apkopot grāmatvežu viedokļus saistībā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atbalstīto iniciatīvu un lūdz Grāmatvežu asociācijas biedrus un visus interesentus nosūtīt uz Grāmatvežu asociācijas e-pastu lrga@lrga.lv savus individuālos viedokļus norādītājā jautājumā, kurš tiks publicēts arī Grāmatvežu asociācijas mājas lapā www.lrga.lv (lūgums arī norādīt, vai sūtītājs piekrīt viedokļa publicēšanai un vai piekrīt arī vārda un uzvārda publicēšanai kopā ar viedokli; Grāmatvežu asociācijas biedriem lūgums arī norādīt uz piederību Grāmatvežu asociācijai). Saņemtie viedokļi Grāmatvežu asociācijā divu nedēļu laikā tiks apkopoti un tiks nosūtīti pēc piekritības; vienlaicīgi Grāmatvežu asociācija plāno virkni pasākumu asociācijas viedokļa skaidrošanā attiecīgajās institūcijās. Informējām, ka norādītais jautājums arī tiks iekļauts Grāmatvežu asociācijas 2015.gada 27.marta biedru pilnsapulces darba kārtībā.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas vārdā –

 

Andrejs Ponomarjovs,

Dr.oec., valdes priekšsēdētājs

 

 

Atslēgvārdi: ,