+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA un VID parakstīja vienošanos par sadarbību

2021.04.15. LRGA_VID_sadarbības_līgums

Nostiprinot līdzšinējo sadarbību, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (turpmāk – LRGA) prezidents Andrejs Ponomarjovs 2021. gada 15. aprīlī parakstīja vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu.

 

Sadarbības mērķis ir veicināt grāmatvedības pakalpojumu tirgus sakārtošanu, mazināt grāmatvedības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas nozarē.

 

Noslēgtās vienošanās ietvaros LRGA un VID apņemas sadarboties sekojošās jomās:

  • nodokļu administrēšana,
  • grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana,
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējo kontroles sistēmu izvērtēšana,
  • godīgas konkurences veicināšana.

 

Sadarbības nosacījumi paredz:

  • savstarpējās konsultācijas un profesionālo zināšanu apmaiņu ar mērķi ieviest vislabāko iespējamo tiesisko vidi un praksi grāmatvedības nozarē,
  • informācijas apmaiņu uz konfidencialitātes nosacījumiem,
  • savstarpējo metodoloģiskās palīdzības sniegšanu grāmatvedības jautājumu risināšanas jomā.

 

Atbilstoši sadarbības nosacījumiem, LRGA, cita starpā sniedz atbalstu VID grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanas jomā, iepazīstina VID ar informāciju par vienotu starptautisko kvalitātes prasību sistēmu grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, daļa no kuras ir labākas prakses piemēri efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējas sistēmas izveidei un funkcionēšanai. Tāpat Asociācija nodrošina VID ar starptautiski atzītu profesionālu standartu, rokasgrāmatu un citu ar to saistītās dokumentācijas oriģināliem un to tulkojumiem valsts valodā (iepriekš saskaņojot ar starptautiskajām profesionālo standartu izdevējorganizācijām (tostarp, Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), Accountancy Europe (ACE), Quality Assurance Network (QAN) u.c.).

 

Savukārt, VID apņemas regulāri informēt LRGA par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu un grāmatvedības jomā, jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jaunajiem VID pakalpojumiem, ņemt vērā LRGA sniegto informāciju, izstrādājot, pilnveidojot un izmantojot efektīvas nodokļu administrēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējo kontroles sistēmu izvērtēšanas metodes, kā arī sadarboties ar Asociāciju grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanas jomā.

 

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja līguma darbības termiņam beidzoties, neviena no pusēm nav rakstveidā paziņojusi otrai pusei par līguma darbības izbeigšanu, līgums uzskatāms pagarināts līdz nākama gada beigām.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, risinot grāmatvedības pakalpojumu nozarei būtiskus jautājumus. Parakstot vienošanos ar VID, LRGA apliecina savu ieinteresētību arī turpmāk strādāt pie pastāvošo nozares problēmu risināšanas, pārstāvot profesiju un aizstāvot Asociācijas biedru intereses, attīstīt profesionālās darbības reglamentācijas sistēmu Latvijā, kura balstās uz starptautiski atzītām profesionālo grāmatvežu un to prakšu darbību regulējošām nostādnēm.

 

Sirsnīgi apsveicam LRGA biedrus – fiziskās personas un sertificētus profesionālus grāmatvežus, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējus, augstskolas un mācību iestādes ar šo asociācijai un profesionālai sabiedrībai svarīgo notikumu, kas stiprina mūsu pozīcijas, grāmatveža profesiju un Latvijas finanšu sistēmu kopumā!

 

Ar cieņu,

 

Andrejs Ponomarjovs

Dr.oec., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs