+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Profesionālie grāmatveži un grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji: atbalsts biznesam un valstij

Dr.oec. Andrejs Ponomarjovs,
LRGA prezidents,
LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis

 

Rakstā tiek sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:


 

 • Ko iegūst grāmatveži un grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji ar iestāšanos Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā (LRGA)?
 • Ko nozīmē nodrošināt reputāciju grāmatveža profesijā, kāda ir LRGA loma šīs reputācijas nodrošināšanā?
 • Kādu atbalstu LRGA sniedz biznesam un valstij? Kāpēc svarīgi piedalīties starptautiskās uzskaites prakses nostiprināšanā dažādās biznesa nozarēs?
 • Kāda ir LRGA loma valsts finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanā? Kādā veidā LRGA veicina kapitāla un personāla kustības brīvību valstī?
 • Uz ko ir vērsta LRGA sadarbība ar starptautiskajām organizācijām – IFAC un FEE?
 • Kādi principi un nosacījumi ir jāņem vērā, sniedzot grāmatvedības un nodokļu konsultatīvos pakalpojumus ārpus Latvijas robežām? Kādas aktivitātes veic LRGA to veicināšanā?

 

 

Stājoties Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā, ko iegūst grāmatveži, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, kuri pārstāv gan nelielas prakses, gan arī lielas starptautiskās firmas? Ko iegūst no tā valsts un bizness?


 

Mūsdienu biznesa vide kļūst arvien sarežģītāka un raksturojas ar arvien lielāku internacionalizācijas pakāpi. Uzņēmumi arvien aktīvāk darbojas pāri nacionālajām robežām, integrējoties starptautiskajā vidē, un šeit lielas daudznacionālās grāmatvežu un finanšu konsultantu kompānijas iegūst noteiktas priekšrocības. Šīs lielās firmas, kā arī starptautiskie tīkli, pie kuriem parasti šīs firmas pieder, ir uzkrājuši daudzpusīgu pieredzi to klientu un uzņēmumu grupu, kuri darbojas starptautiskajā vidē un dažādās nozarēs, apkalpošanā. Savukārt mazām un vidējām grāmatvedības ārpakalpojumu praksēm (MVP) rodas grūtības konkurēt globālajā ekonomikā, jo parasti MVP piemīt pieredze pakalpojumu sniegšanā tikai konkrētas jurisdikcijas ietvaros, bet iespējas stāties starptautiskajā tīklā ir ierobežotas. Atrisināt šo situāciju var palīdzēt dalība profesionālajās grāmatvežu apvienībās – asociācijās, kuras ir starptautisko organizāciju, pirmkārt, Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas Grāmatvežu federācijas (European Federation of Accountants, FEE) dalīborganizācijas. Pateicoties savai profesionālajai organizācijai, MVP tiek nodrošinātas ar nepieciešamo starptautiski atzīto bāzi un nostādnēm profesionālo pakalpojumu sniegšanā, piemēram, prasībām un vadlīnijām tādu uzdevumu veikšanā, kā finanšu informācijas apkopošanas uzdevumi (uzdevumi, kad profesionālajam grāmatvedim ir jāsagatavo un jāparaksta finanšu vai konsolidētais finanšu pārskats), kad profesionālajam grāmatvedim jāpiemēro starptautiskie finanšu pārskatu standarti (International Financial Reporting Standards, IFRS), kā arī citi profesionālās darbības standarti, tajā skaitā profesionālās izglītības standarti (SIS) un kvalitātes nodrošināšanas standarti (SKKS).

 

Savukārt lielām grāmatvežu un biznesa konsultantu firmām caur dalību profesionālajā organizācijā ir nodrošināta iespēja iesaistīties dialogā ar valsts institūcijām, regulatoriem, gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības līmenī (piemēram, ar Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi), fokusējoties uz konkrētajām problēmām, kuras pastāv nozarē. Dalība grāmatvežu profesionālajā organizācijā, proti, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā un tās komitejās, kuras darbība fokusējas uz risinājumu izstrādi sabiedriski nozīmīgu uzņēmumu (SNU) grupai, nodrošina lielām grāmatvežu un biznesa konsultantu firmām un to profesionālajiem grāmatvežiem iespēju vislabākā veidā apkalpot tādus profesionālo grāmatvežu pakalpojumu saņēmējus, starp kuriem ir gan bankas un apdrošināšanas sabiedrības (kuras parasti ir ar ārzemju kapitālu), kā arī publiski kotējami uzņēmumi.

 

Gadījumā, ja grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju darbs tiek organizēts, ieviešot labāku starptautisko praksi un principus, un pamatojas uz profesionālajā organizācijā ieviestajām starptautiskajām nostādnēm, standartiem un ārpakalpojumu firmām izvirzītiem atzīšanas kritērijiem profesionālajiem grāmatvežiem sabiedriskajā praksē, tas, neapšaubāmi, veicinās kapitāla kustības brīvību, pieejamību finanšu resursiem, citiem finanšu pakalpojumiem un Latvijas ekonomikas konkurētspēju, kā arī palīdzēs rast risinājumu tādam nozīmīgam izaicinājumam, kā kvalificēta personāla trūkums un personāla kustības brīvība.

 

FEE Asamblejā, kura norisinājās 2015.gada 16.decembrī Briselē, un kuras laikā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) tika uzņemta par FEE dalīborganizāciju, tika uzsvērts, ka viens no galvenajiem personāla kustības brīvības nosacījumiem un elementiem ir vienotie starptautiski atzītie principi, kurus ir ieviesuši FEE dalīborganizācijas, piešķirot profesionālā grāmatveža kvalifikāciju un profesionālā grāmatveža starptautiskajā praksē statusu. Savukārt Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāizstrādā arī vienoti principi gan pensiju finansējuma nodrošināšanā, gan arī sociālajā apdrošināšanā, sniedzot risinājumus arī tādās jomās, kā demogrāfijas jautājumi un atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) funkcionēšanai.

 

Arī runājot par nodokļiem un nodokļu deklarācijām, ja mēs abstrahēsimies no politiskās sastāvdaļas, tad kļūst svarīga profesionālā grāmatveža loma šajā procesā – kļūst skaidrs, kāpēc pirmajā plānā parādās disciplīnas jautājums. Grāmatvedis nav tikai tehniskais personāls, bet speciālists, kas nodrošina, ka tiek sniegti ticami pārskati un nodokļu deklarācijas. Disciplinārā atbilstība paredz arī sankcijas par tādiem pārkāpumiem, kā, piemēram, pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana pārskatu un deklarāciju sagatavošanā. Ar to ir saistīta arī profesijas reputācija: gan par tehnisko jautājumu izpildi, gan arī par profesijas darbības regulēšanu.

 

 

Kāda ir profesionālās grāmatvežu organizācijas loma valsts finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanā?


 

Lai saglabātu savu nacionālo identitāti, mums jāveido stipra nacionālā ekonomika un droša un stabila finanšu sistēma. Stabila finanšu sistēma nozīmē sakārtotu vidi, kura tiek veidota, ņemot vērā labāku pasaules praksi, kā arī nacionālās īpašības, un dalība nacionālajā grāmatvežu profesionālajā organizācijā palīdzēs profesionāļiem fokusēties uz aktuālo jautājumu risināšanu nozarē un saistītajās jomās. Finanšu sistēmai jābūt caurspīdīgai, turklāt profesijai jābalstās uz sabiedrības uzticības nodrošināšanu – sabiedrībai jāredz profesijas ieguldījums finanšu sistēmā un tās stabilitātes nodrošināšanā.

 

 

Kāpēc Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai ir svarīgi piedalīties starptautiskās uzskaites prakses nostiprināšanā attiecīgajās biznesa nozarēs?


 

Viens no nacionālās profesionālās grāmatvežu apvienības būtiskākiem jautājumiem un galvenajiem uzdevumiem ir starptautiskās pieredzes apkopošana, un, balstoties uz vienotiem principiem, vienotas multinacionālās prakses izveide un integrēšana, atbalstot IFAC un FEE šajās aktivitātēs. Jāņem vērā arī tas, ka ne Latvijā, ne arī Eiropas Savienībā neizstrādā savus grāmatvedības standartus (ES tiek izmantoti ES pieņemtie IFRS, arī jauns LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums atļauj daudzām uzņēmumu grupām ES pieņemto IFRS piemērošanu, sagatavojot pārskatus Latvijā). Gadījumā, ja netiek nodrošināta nacionālās organizācijas dalība minēto jautājumu apspriešanā, ieskaitot Eiropas Savienības līmeni, tad var rasties situācija, kad izstrādātie principi un prakse tiek ieviesti neņemot vērā nacionālās īpatnības, bez atbilstošās apspriešanas valstī.

 

 

Grāmatvedības un nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšana ārpus nacionālajām robežām


 

Kā tika atzīmēts augstāk, arvien vairāk uzņēmumu iesaistās pakalpojumu sniegšanā ārpus savām nacionālajām robežām, un uz šo aktivitāšu atbalstu ir vērsts arī Eiropas Komisijas darbs. Vēlme būt par labiem komersantiem nozīmē arī būt spējīgiem apkalpot starptautisko klientu (piemēram, sniedzot grāmatvedības ārpakalpojumus un nodokļu konsultācijas). Situācijā, kad nepastāv attiecīgs regulējums ES līmenī norādītajās jomās, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem un konsultantiem ir svarīgi sniegt savus profesionālos pakalpojumus saskaņā ar vienotiem standartiem un būt pakļautiem atbilstošajai disciplīnai. Var atšķirties cenas, bet jābūt vienotiem profesionālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes standartiem. Protams, ja kvalitātes standarti netiek ievēroti, tas atstāj ietekmi arī uz piedāvātajām cenām, tomēr šajā situācijā jau nevar runāt par profesionālajiem pakalpojumiem. Novēršot barjeras profesionālo pakalpojumu sniegšanā, valstī vienlaicīgi jāievieš prasības profesionāļu darba kvalitātei, un uz to ir vērstas arī LRGA aktivitātes. Atbilstoši FEE piedāvātajai koncepcijai un LRGA izstrādātajam plānam 2015./2016.gadiem, lai nodrošinātu galvenos elementus, risinot jautājumus, kuri ir saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniegšanu ārpus nacionālajām robežām, jānodrošina vesela virkne nosacījumu attiecībā uz:

 • mācību procesu;
 • vienotām prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanā;
 • kvalifikācijas iegūšanas un atzīšanas jautājumiem;
 • sadarbības nodrošināšanu ar starptautiskajām organizācijām, kā arī to dalīborganizācijām.

 

Attiecīgi galvenie principi, kuri ir jāievēro, veidojot multinacionālo grāmatvedības ārpakalpojumu praksi, ir sekojoši:

 • pakalpojumu diversifikācija;
 • inovācijas, datu uzglabāšana un digitalizācija;
 • mūsdienu zināšanas un progresīvā domāšana.