+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA statūti

LRGA_logo

 

Biedrības

“Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija”

statūti

 

 

 

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums


 

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi


 

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. īstenot biedru profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību, kā arī veicināt radošo spēju un lietišķo īpašību attīstīšanu;

2.1.2. paaugstināt biedru zināšanas un kvalifikācijas līmeni;

2.1.3. Latvijas un ārvalstu progresīvās pieredzes popularizēšana un ieviešana grāmatvedības, kontroles un finanšu analīzes jomā;

2.1.4. grāmatvežu atestācija un grāmatveža sertifikāta piešķiršana;

2.1.5. grāmatvežu kvalifikācijas kursu un semināru organizēšana;

2.1.6. popularizēt grāmatvedības ārpakalpojumus, celt to kvalitāti un prestižu;

2.1.7. veicināt grāmatvedības pakalpojumu tirgus attīstību, tai skaitā ieviešot vienotus profesionālos standartus un kritērijus;

2.1.8. veicināt kvalitatīvu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu klientiem, apzināt grāmatvedības pakalpojumu tirgus dalībniekus un sekot līdzi sniegto pakalpojumu kvalitātei;

2.1.9. pārstāvēt grāmatvežus un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju profesionālās intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās nevalstiskajās organizācijās;

2.1.10. veicināt grāmatvežu un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju pieredzes apmaiņu, profesionālo izaugsmi, tai skaitā sadarboties ar izglītības iestādēm, kas sagatavo grāmatvedības speciālistus;

2.1.11. veidot publiski pieejamo asociācijas biedru datu bāzi, nodrošinot sabiedrības informēšanu par biedriem uzstādītajiem kvalitātes kritērijiem;

2.1.12. nodrošināt biedru interešu aizstāvību, tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās;

2.1.13. sadarboties ar valsts pārvaldes institūcijām likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanā un pilnveidošanā grāmatvedības un nodokļu jomā;

2.1.14. veidot sadarbību ar starptautiskajām un citu valstu profesionālo grāmatvežu organizācijām un apvienībām.

 

2.2. Lai sasniegtu Statūtos paredzēto mērķi, Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš


 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.


 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura darbojas grāmatvedības jomā vai saistītajās jomās, kurās ir nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā un kura ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā, kā arī juridiskās personas, personālsabiedrības un citi saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Biedrības izstrādātiem un apstiprinātiem atzīšanas kritērijiem, kā arī uzstādītiem kvalitātes kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, rupji pārkāpj grāmatvežu profesionālās ētikas normas.

 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.7. Valdes lēmumu par Biedrības biedra izslēgšanu izslēgtais biedrs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Biedru sapulces lēmums ir galīgais un nav pārsūdzams.

 

4.8. Ja biedrs ar valdes lēmumu ir izslēgts no Biedrības, viņu atkārtoti Biedrībā var uzņemt tikai pēc to trūkumu, kas bija par pamatu biedra izslēgšanai, novēršanas.

 

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi


 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības komiteju protokoliem, lēmumiem, atzinumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. piedalīties Biedrības valdes un revīzijas institūcijas vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar Biedrības statūtu noteikumiem;

5.1.5. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām un Biedrības komitejām, kurām šie jautājumi ir jāizskata.

 

5.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un rīkojumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa sasniegšanu un darbības uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. apmeklēt biedru sapulces;

5.2.5. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

 

6.nodaļa. Biedrības juridiskais statuss, struktūrvienības un citi darbības nosacījumi


 

6.1. Biedrībai ir juridiskās personas statuss, zīmogs ar Biedrības pilnu nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti bankās un sava simbolika.

 

6.2. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

 

6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības sapulce.

 

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, lēmumu pieņemšana un kompetence


 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un darba kārtību uz biedra norādīto e-pasta adresi vai korespondences adresi.

 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

7.9. Balsošana biedru sapulcē notiek atklāti. Aizklāti balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa klātesošo biedru.

 

7.10. Biedru sapulce ir tiesīga:

7.10.1. pēc valdes ziņojuma noklausīšanās lemt par aizvadītā gada pārskata apstiprināšanu;
noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus;

7.10.2. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;

7.10.3. ievēlēt un atsaukt pārstāvju sapulces locekļus;

7.10.4. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus un revīzijas komisijas locekļus;

7.10.5. apstiprināt grozījumus biedrības statūtos;

7.10.6. izlemt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju;

7.10.7. izlemt jautājumus par nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu;

7.10.8. izlemt jautājumus par komercsabiedrību dibināšanu, daļu vai akciju iegādi un pārdošanu citās komercsabiedrībās;

7.10.9. izlemt par Biedrības teritoriālo struktūrvienību dibināšanu, kā arī par Biedrības tiesiskajām attiecībām ar šīm struktūrvienībām;

7.10.10. izlemt citus jautājumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

7.10.11. Biedrības pašlikvidācijas gadījumā lemt par Biedrības mantas un naudas līdzekļu izlietojumu;

7.10.12. par īpašiem nopelniem darbojoties Biedrības labā ievēlēt goda prezidentu uz nenoteiktu laiku. Goda prezidentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kas noteikti statūtu punktā 5.1.- 5.3., izņemot punktu 5.2.2.

 

 

8.nodaļa. Pārstāvju sapulce


 

8.1. Biedru sapulcei ar statūtiem piešķirtās tiesības realizē un uzliktos pienākumus izpilda no biedru vidus uz nenoteiktu laiku ievēlēta pārstāvju sapulce, kuras minimālais locekļu skaits ir 25 (divdesmit pieci) biedri.

 

8.2. Pārstāvju sapulces locekļi tiek ievēlēti un atsaukti ar biedru sapulces lēmumu.

 

8.3. Pārstāvju sapulces locekļu izvirzīšanas, ievēlēšanas un atcelšanas kārtību nosaka valde.

 

8.4. Uz pārstāvju sapulci tiek attiecināts šajos statūtos noteikts biedru sapulces darbības un kompetences regulējums, ja vien šī nodaļa nenosaka pretējo.

 

8.5. Ārkārtas pārstāvju sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa Biedrības biedru vai 1/3 (viena trešdaļa) pārstāvju sapulces locekļu, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

8.6. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse pārstāvju sapulces locekļu. Kvoruma trūkuma gadījumā tiek sasaukta atkārtota pārstāvju sapulce statūtu 7.7. punktā noteiktajā kārtībā.

 

 

9.nodaļa. Izpildinstitūcija


 

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no desmit valdes locekļiem.

 

9.2. Valdes locekļus ievēl biedru sapulce no biedru vidus uz četriem gadiem.

 

9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju (biedrības prezidentu) un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē valdes darbu.

 

9.4. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – valdes priekšsēdētāja vietnieks, ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

 

9.5. Ja sēdē izskatāmo jautājumu loks to atļauj un neviens no valdes locekļiem nepieprasa sēdes sasaukšanu klātienē, valdes sēdi var noturēt, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

9.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 

9.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no valdes locekļiem.

 

9.8. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem valdes locekļiem.

 

9.9. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, izņemot 9.10.punktā paredzēto gadījumu.

 

9.10. Tiesības parakstīt finanšu dokumentus un rīkoties ar naudas līdzekļiem ir tikai valdes priekšsēdētājam.

 

9.11. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka valde atbilstoši attiecīgā valdes locekļa pienākuma apjomam un biedrības finansiālajam stāvoklim.

 

 

10.nodaļa. Revīzijas komisija


 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuras locekļus ievēl biedru sapulce no biedru vidus uz diviem gadiem.

 

10.2. Revīzijas komisija sastāv no vadītāja un vismaz diviem locekļiem.

 

10.3. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas vadītāju.

 

10.4. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar vienlaicīgi būt arī Biedrības valdes locekļi.

 

10.5. Revīzijas komisija:

10.5.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.5.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.5.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.5.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.5.5. par revīzijas rezultātiem sastāda aktu, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt revīzijas aktā uzrādītiem faktiem, tad par to viņš dod savu atsevišķu slēdzienu un ziņo biedru sapulcei.

 

10.6. Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas.

 

10.7. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

10.8. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

 

10.9. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no revīzijas komisijas locekļiem. Revīzijas komisijas pieņem lēmumu ar klātesošo revīzijas komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

 

 

11.nodaļa. Biedru nauda


 

11.1. Biedrības biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, iestājoties Biedrībā, un biedru naudu biedru sapulces noteiktajos termiņos, kas nevar būt retāki kā vienu reizi gadā.

 

11.2. Iestāšanās maksas un biedra naudas apmēru un nomaksas termiņus iesaka Biedrības valde un apstiprina biedru sapulce.

 

11.3. Papildus kārtējiem biedru naudas maksājumiem biedru sapulce pēc valdes priekšlikuma var lemt par vienreizēju biedru naudas maksājumu iekasēšanu ar mērķi segt konkrētus Biedrības izdevumus. Šos biedru naudas maksājumus Biedrības valde bez biedru sapulces piekrišanas nav tiesīga izmantot citu Biedrības izdevumu segšanai.

 

11.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no biedra naudas uz laiku, kas nav ilgāks par trīs gadiem vai iestāšanās naudas samaksas par biedra īpašiem nopelniem un ieguldījumu Biedrības darbībā vai mērķu sasniegšanā.

 

 

12.nodaļa. Biedrības komitejas


 

12.1. Biedrības komitejas ir pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, kas darbojas valdes pakļautībā.

 

12.2. Biedrības komiteju vadītājus un to locekļus uz četriem gadiem ievēl valde.

 

12.3. Komitejas sastāv no vadītāja un vismaz diviem biedriem.

 

12.4. Biedrībā darbojas šādas komitejas:

12.4.1. Ētikas komiteja;

12.4.2. Atestācijas komiteja;

12.4.3. Metodoloģijas komiteja;

12.4.4. Grāmatvedības ārpakalpojumu komiteja.

 

12.5. Komitejas savā darbībā ievēro Biedrības statūtus, sapulces un valdes lēmumus un rīkojumus.

 

12.6. Komiteju mērķus, uzdevumus, pienākumus un atbildību nosaka valdes apstiprinātie komiteju nolikumi.

 

12.7. Komitejas sēdes sasauc un vada komitejas vadītājs.

 

12.8. Komitejas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības.

 

12.9. Komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse komitejas locekļu.

 

12.10. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits dalās uz pusēm, tad vadītāja balss ir izšķirošā.

 

12.11. Komitejas vadītājs par padarīto darbu reizi ceturksnī atskaitās valdes sēdē.

 

12.12. Komitejai ir tiesības savas kompetences ietvaros:

12.12.1. pieprasīt aktuālu jautājumu izskatīšanu valdes sēdē vai pārstāvju sapulcē;

12.12.2. pieaicināt aktuālu jautājumu, projektu, atzinumu un priekšlikumu sagatavošanā un izskatīšanā citus speciālistus.

 

12.13. Biedrības komiteju vadītāji un locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka valde atbilstoši attiecīgā komitejas locekļa pienākuma apjomam un biedrības finansiālajam stāvoklim.