+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

LRGA valde un struktūra

Valdes priekšsēdētājs (asociācijas prezidents)


 

Andrejs Ponomarjovs

 

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks


 

Raivo Pede

 

 

Valdes locekļi


 

Lilita Beķere

 

Lienīte Caune

 

Sigita Keiša

 

Ingrīda Kuplā

 

Zanda Lagzdiņa

 

Olga Molčanova

 

Ruta Šneidere

 

Ruta Tereško

 

Ņina Vasiļevska

 

Anda Ziemele

 

Ilze Zvirbule

 

 

Komitejas


 

LRGA ir izveidotas sekojošas komitejas:

 • Atestācijas komiteja;
 • Ētikas komiteja;
 • Metodoloģijas komiteja;
 • Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju komiteja;
 • Publiski nozīmīgu struktūru komiteja;
 • Mazo un vidējo uzņēmumu komiteja;
 • Grāmatvedības mācību iestāžu komiteja.

 

LRGA komitejas ir pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, kas darbojas valdes pakļautībā. Biedrības komiteju vadītājus un to locekļus uz četriem gadiem ievēl valde. Komitejas sastāv no vadītāja un vismaz diviem biedriem.

 

 

Atestācijas komiteja


 

Atestācijas komitejas uzdevumi:

 • organizēt ar atestāciju saistīto dokumentu pieņemšanu, noformēšanu un glabāšanu;
 • organizēt mācību programmu izstrādi kvalifikācijas eksāmenu priekšmetos, kā arī organizēt teorētisko zināšanu kvalifikācijas pārbaudes jautājumu un testu sagatavošanu (mācību programmas apstiprina LRGA valde; kvalifikācijas programmas tiek pārskatītas vismaz reizi divos gados, ja nepieciešams, biežāk un apstiprinātas iepriekš noteiktajā kārtībā);
 • apstiprināt Kvalifikācijas eksaminācijas komisiju sastāvu;
 • apstiprināt eksāmena  rezultātus, kā arī lemt par sertifikāta piešķiršanu.

 

Atestācijas komitejas vadītāja – Ruta Šneidere.

 

 

Ētikas komiteja


 

Ētikas komiteja darbojas sekojošos virzienos:

 • skaidro Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā ietvertas normas un sagatavo dokumentus par grāmatvežu praksē bieži sastopamo situāciju aprakstiem un risinājumiem attiecīgo profesionālās ētikas normu kontekstā;
 • veic asociācijas biedru, sertificēto profesionālo grāmatvežu ētikas uzvedības apmācību;
 • saskaņā ar Disciplināro nolikumu izskata sūdzības un pretenzijas par asociācijas biedru, profesionālo grāmatvežu un pirmās pakāpes sertificēto grāmatvežu profesionālo darbību un sagatavo slēdzienus par tiem;
 • sadarbojas ar citām asociācijas komitejām;
 • sadarbojas ar citām asociācijām ētikas jautājumu jomā.

 

Ētikas komitejas vadītāja – Ingrīda Kuplā.

 

 

Metodoloģijas komiteja


 

Metodoloģijas komitejas uzdevumi:

 • nodrošināt likumdošanas aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu u.c.) grozījumu izskatīšanu asociācijas biedru vidū;
 • apkopot saņemtos viedokļus, kā arī
 • sagatavot asociācijas viedokli par attiecīgajām jomām.

 

Metodoloģijas komitejas vadītāja – Ņina Vasiļevska.

 

 

Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju komiteja


 

Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju komitejas vadītāja – Raivo Pede.

 

 

Publiski nozīmīgu struktūru komiteja


 

Publiski nozīmīgu struktūru komitejas mērķi:

 • veicināt sabiedriski nozīmīgu uzņēmumu (finanšu iestāžu, apdrošināšanas sektora subjektu, biržā kotējamo uzņēmumu, lielo sabiedrību) finanšu ziņošanas procesa attīstību;
 • veicināt finanšu un nefinanšu pārskatu sagatavošanas reglamentējošās bāzes pilnveidošanu, ka arī
 • nodrošināt regulāru dialogu ar šo uzņēmumu darbību un finanšu pārskatu sagatavošanu regulējošām iestādēm.

 

Publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja – Lienīte Caune.

 

 

Mazo un vidējo uzņēmumu komiteja


 

Mazo un vidējo uzņēmumu komitejas mērķi:

 • sniegt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) grāmatvedības un uzskaites jautājumos;
 • sniegt metodoloģisko palīdzību mazām un vidējām praksēm (MVP), kā arī
 • sniegt atbalstu SIA “Grāmatvežu sertifikācijas centrs” un procesiem, kuri ir saistīti ar ISO kompetences sertifikāciju un resertifikāciju.

 

Mazo un vidējo uzņēmumu komitejas vadītāja – Zanda Bērziņa.

 

 

Grāmatvedības mācību iestāžu komiteja


 

Grāmatvedības mācību iestāžu komitejas vadītāja – Ilze Zvirbule.

 

 

Starptautiskais sekretariāts


 

Ar mērķi sniegt atbalstu un sekmētu Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas integrāciju IFAC, asociācijā 2012. gadā tika izveidots Starptautiskais sekretariāts. Starptautiskā sekretariāta kompetence ietver kontaktus ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām, t.sk. Starptautisko grāmatvežu federāciju (International Federation of Accountants, IFAC) un Eiropas grāmatvežu federāciju (Accountancy Europe).

 

Starptautiskā sekretariāta vadītāja – Olga Molčanova.