+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Par LRGA

LRGA vēsture


 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) ir visvecākā grāmatvežu asociācija Latvijā. Sabiedrisku profesionālu biedrību dibināja 1994. gadā grāmatvedības, audita un finanšu speciālisti, kā arī šo specialitāšu zinātniskie un pedagoģiskie darbinieki, lai uz kopēju interešu pamata rūpētos par savu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmētu savas profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu. Šodien biedrība apvieno sertificētus profesionālus grāmatvežus un citus grāmatvedības un audita jomas speciālistus, kuri aktīvi piedalās dažādu profesionālo jautājumu risināšanā.

 

 • 1994 – Dibināta biedrība Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija
 • 2000 – Uzsākta Profesionālo grāmatvežu sertifikācijas programma
 • 2002 – Izstrādāts Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodekss
 • 2012 – Dibināts LRGA Starptautiskais sekretariāts
 • 2013 – Iestāšanās Starptautiskajā Grāmatvežu federācijā (IFAC) kā asociētais biedrs
 • 2014 – LRGA atzīmē 20 gadu jubileju
 • 2014 – LRGA kļuva par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedru
 • 2014 – Pieņemta aktuālā IESBA Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa versija
 • 2015 – LRGA biedra zīmes un goda zīmes pasniegšanas ceremonija
 • 2015 – Apvienošanās ar Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociāciju (LATGRAASA)
 • 2015 – LRGA kļuva par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru
 • 2015 – Iestāšanās Eiropas grāmatvežu federācijā (Accountancy Europe) kā asociētais biedrs
 • 2018 – Iestāšanās Starptautiskajā Grāmatvežu federācijā (IFAC) kā pilntiesīgs biedrs
 • 2019 - LRGA atzīmē 25 gadu jubileju
 • 2021 - Iestāšanās Eiropas grāmatvežu federācijā (Accountancy Europe) kā pilntiesīgs biedrs

 

Visos mūsu vēstures posmos mūsu uzdevums vienmēr ir bijis sniegt atbalstu mūsu biedriem un profesijai, un palīdzēt mūsu biedriem gūt pienācīgu atzinību par savu profesionālo darbību.

 

LRGA mērķi


 

LRGA mērķis ir īstenot biedru profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību, kā arī veicināt radošo spēju un lietišķo īpašību attīstīšanu.

 

LRGA darbības uzdevumi


 

Darbības uzdevumi:

 • pilnveidot grāmatvežu profesionālās zināšanas un kompetences līmeni;
 • nodrošināt grāmatvežu sertifikācijas procesu;
 • veicināt grāmatvežu profesijas reglamentācijas ieviešanu Latvijā;
 • organizēt profesionālās pilnveides kursus un seminārus grāmatvedībā un ar to saistītās jomās;
 • piedalīties grāmatvedību un saistīto jomu regulējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšanā;
 • piedalīties dažāda līmeņa profesionālās izglītības studiju programmu ar specializāciju grāmatvedība akreditācijas procesā eksperta līmenī;
 • sadarboties ar citu valstu profesionālajām grāmatvežu biedrībām profesionālo jautājumu risināšanā.

 

Sadarbība un atzīšana


 

LRGA ir vairāku nozīmīgu starptautisko institūciju biedrs: Eiropas grāmatvežu asociācija (EAA), Starptautiskā grāmatvežu zinātnes un izglītības darbinieku asociācija (IAAER) un Eiropas modernās vadības institūts (EIASM).

 

2018. gada 1. novembrī Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) Padomes sēdē (IFAC Council meeting) Sidnejā, Austrālijā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika vienbalsīgi uzņemta IFAC par pilntiesīgu biedru (IFAC Member). IFAC ir lielākā un autoritatīvākā starptautiskā profesionālo grāmatvežu, revidentu un citu grāmatvedības un finanšu sfēras speciālistu apvienība. IFAC apvieno vairāk nekā 175 pilntiesīgus un asociētus biedrus no 130 valstīm un jurisdikcijām, kuri pārstāv ap 3 milj. grāmatvežus sabiedriskajā praksē, izglītības jomā, valsts sektorā, ražošanā un tirdzniecībā. Detalizēta informācija par Starptautisko grāmatvežu federāciju ir pieejama tās mājaslapā internetā www.ifac.org.

 

2020. gada 10. decembrī Eiropas grāmatvežu federācijas (Accountancy Europe) biedru asamblejā (ACE Members’ Assembly) tika pieņemts lēmums par Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas uzņemšanu ACE pilntiesīgajos biedros, sākot ar 01.01.2021. Accountancy Europe ir starptautiskā organizācija, kas atrodas Briselē un kas pārstāv 51 profesionālo grāmatvežu, revidentu un konsultantu institūciju no 35 Eiropas valstīm. ACE apvieno vairāk nekā 1 miljonu profesionālo grāmatvežu, kuri strādā sabiedriskajā praksē, visa lieluma uzņēmumos, mazajos un lielajos grāmatvedības uzņēmumos, valsts pārvaldes un izglītības jomās. Accountancy Europe pārstāv Eiropas grāmatvedības profesiju starptautiskajā līmenī, un tā ir vienīgā Eiropas grāmatvedības profesiju pārstāvošā un konsultējošā organizācija, kas cieši sadarbojas ar Eiropas institūcijām. Detalizēta informācija par Accountancy Europe ir pieejama tās mājaslapā www.accountancyeurope.eu.

 

LRGA noslēdza sadarbības līgumus ar:

 • Lietuvas Grāmatvedības firmu asociāciju;
 • Lietuvas Grāmatvežu un revidentu asociāciju;
 • Igaunijas Grāmatvežu asociāciju;
 • Krievijas Auditoru kolēģiju;
 • EIСPA-Belarus – Sertificēto grāmatvežu un auditoru asociāciju (ACBA);
 • Anglijas un Velsas Zvērinātu grāmatvežu institūtu (ICAEW).

 

Asociācijas biedri ir veikuši nozīmīgus zinātniskos pētījumus grāmatvedības uzskaites un teorijas jomā, aizstāvot disertācijas par šādām tēmām: “Nemateriālie aktīvi un to uzskaites problēmu risinājumi”, “Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse”, “Latvijas grāmatvedības vēsture”, “Finanšu analīzes metodes uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanai”.

 

Asociācijas biedri piedalās pie grāmatvedības standartu izstrādes maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas Komisijas organizētajā darba grupā Briselē. LRGA ir pārstāvēta Revīzijas konsultatīvajā padomē, kā arī asociācijai ir eksperta statuss ESF projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Asociācijas eksperti regulāri piedalās profesionālās izglītības iestāžu un programmu “Grāmatvedis” akreditācijas procesā Profesionālās izglītības aģentūras uzdevumā.

 

LRGA ir izveidojusies laba sadarbība ar citām institūcijām Latvijā (Latvijas Universitāte, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija). Cieša sadarbība izveidojusies ar Igaunijas un Lietuvas grāmatvežu asociācijām grāmatvežu sertifikācijas jautājumu risināšanā.

 

Profesionālo grāmatvežu sertifikācija


 

Grāmatvežu sertifikāciju LRGA uzsāka 2000. gadā. Sertifikācijas programmu izstrādāšanā piedalījās Latvijas valsts akreditēto augstskolu mācību spēki, kā arī Starptautiskās grāmatvežu zinātnes un izglītības darbinieku asociācijas konsultanti. Sertifikācijas programmas ir izstrādātas saskaņā ar grāmatvežu profesionālās kvalifikācijas kritērijiem, kas pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ženēvas starptautiskajā konferencē 1999. gadā, kā arī IAESB starptautiskiem izglītības standartiem un IFAC noteikumiem, principiem un starptautiskiem atzīšanas kritērijiem, kuri ir izvirzāmi attiecīgas valsts IFAC dalīborganizācijām:

 • augstākā izglītība un vispārējās prasmes – tās nostiprina fundamentālās zināšanas, kas ļauj profesionālam grāmatvedim adaptēties un nepārtraukti pilnveidoties karjeras laikā atbilstoši jaunākām tirgus prasībām;
 • grāmatvedības un ar to saistītās prasmes (finanšu un vadības grāmatvedība, nodokļu sistēma, komerctiesības, profesionālā ētika);
 • praktiskā darba pieredze un nepārtraukta profesionālā tālāk izglītošanās.

 

Līdz šodienai profesionālās zināšanas pilnveidojuši un sekmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenus ap 500 grāmatveži, iegūstot profesionāla grāmatveža sertifikātu. Sertifikāta darbības termiņš ir 5 gadi, lai to pagarinātu, sertificētam grāmatvedim nepieciešams uzturēt profesionālo kvalifikācijas līmeni sertifikāta darbības laikā, atbilstoši LRGA resertifikācijas nolikumam.