+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Grāmatvedības profesijas vērtības un pamatprincipi

Profesionālam grāmatvedim ir pienākums ievērot Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksā noteiktus profesijas pamatprincipus. Šīs vērtības un principi ir arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas vērtību un principu pamatā.

 

Godprātība


 

Profesionāls grāmatvedis visās profesionālajās un ar uzņēmējdarbību saistītajās attiecībās rīkojas patiesi un godīgi, izturas godīgi un ar taisnīgu attieksmi, apzināti nesaista savu vārdu ar ziņojumiem, atskaitēm, saziņu vai citu informāciju, ja profesionāls grāmatvedis uzskata, ka:

  • informācijā ir iekļauts būtiski kļūdains vai maldinošs ziņojums;
  • informācijā ir iekļauti nepārdomāti paziņojumi vai informācija; vai
  • informācija nav pilnīga vai ir slēpta, kā rezultātā tā ir maldinoša.

 

Ja profesionālam grāmatvedim kļūst zināms par sava vārda saistību ar šādu informāciju, profesionāls grāmatvedis rīkojas, lai šādu saistību pārtrauktu.

 

Objektivitāte


 

Profesionāls grāmatvedis nedrīkst pieļaut, lai viņa profesionālos un ar uzņēmējdarbību saistītos spriedumus ietekmētu jebkādi aizspriedumi, interešu konflikti vai citu personu ietekme.

 

Profesionāls grāmatvedis var saskarties ar situācijām, kas var radīt šaubas par profesionāla grāmatveža objektivitāti. Visas situācijas nav iespējams noteikt un raksturot. Profesionāls grāmatvedis neveic profesionālas darbības un nesniedz pakalpojumus, ja apstākļi vai attiecības rada šaubas par profesionālā grāmatveža spriedumiem attiecībā uz šiem pakalpojumiem vai pārmērīgi to ietekmē.

 

Profesionāla kompetence un pienācīga rūpība


 

Profesionālam grāmatvedim ir  pienākums pastāvīgi uzturēt profesionālās zināšanas un iemaņas tādā līmenī, lai nodrošinātu klientam vai darba devējam kompetentus profesionālos pakalpojumus, kas sniegti saskaņā ar prakses, likumdošanas un metožu jaunākajām tendencēm, kā arī rīkoties ar pienācīgu rūpību un saskaņā ar piemērojamo tehnisko un profesionālo standartu prasībām.

 

Lai sniegtu kompetentus un profesionālus pakalpojumus, ir nepieciešamas profesionālas zināšanas un pieredze pamatota sprieduma izdarīšanā.

 

Profesionālo kompetenci var iedalīt divos atsevišķos posmos:

  • profesionālās kompetences iegūšana; un
  • profesionālās kompetences uzturēšana.

 

Lai uzturētu profesionālo kompetenci ir nepieciešama pastāvīga interese un izpratne par būtiskām tendencēm tehniskajā, profesionālajā un uzņēmējdarbības jomā. Pastāvīga profesionālā izaugsme ļauj profesionālam grāmatvedim attīstīt un uzturēt savas spējas, kas ir nepieciešamas, lai kompetenti strādātu profesionālā vidē.

 

Uzcītība ietver profesionāla grāmatveža pienākumu strādāt rūpīgi, precīzi, savlaicīgi un atbilstoši darba uzdevuma prasībām.

 

Konfidencialitāte


 

Profesionālam grāmatvedim ir pienākums nodrošināt profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūtās informācijas konfidencialitāti un iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez atbilstoša un īpaša klienta pilnvarojuma, izņemot gadījumus, kad profesionālajam grāmatvedim ir juridiskas vai profesionālas tiesības vai pienākums šādu informāciju izpaust, kā arī neizmantot šādu informāciju savās vai trešo personu interesēs.

 

Profesionāls grāmatvedis nodrošina konfidencialitāti, tostarp, sabiedriskā vidē, uzmanoties, lai netīši neizpaustu informāciju, sevišķi apstākļos, kuriem ir raksturīgas ilglaicīgas uzņēmējdarbības attiecības vai tuvas vai tiešas ģimeniskas saiknes.

 

Profesionāls grāmatvedis nodrošina arī informācijas konfidencialitāti attiecībā uz potenciālā klienta vai darba devēja pausto informāciju.

 

Konfidencialitātes princips jāievēro arī pēc profesionāla grāmatveža un klienta vai darba devēja līgumattiecību termiņa beigām. Ja profesionāls grāmatvedis maina darbavietu vai iegūst jaunu klientu, profesionāls grāmatvedis drīkst izmantot iepriekš iegūtās zināšanas. Tomēr profesionāls grāmatvedis neizmanto un neizpauž profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūto konfidenciālo informāciju.

 

Zināmos apstākļos profesionālam grāmatvedim ir vai var būt pienākums izpaust konfidenciālu informāciju, un tas ir pieļaujams šādās situācijās:

  • informācijas izpaušana ir atļauta ar likumu vai ir saņemta klienta vai darba devēja atļauja;
  • pastāv tiesisks pienākums izpaust konfidenciālu informāciju;
  • profesionālam grāmatvedim ir profesionālas tiesības vai pienākums izpaust informāciju, ja tas nav aizliegts ar likumu.

 

Profesionāla rīcība


 

Profesionālam grāmatvedim ir pienākums ievērot atbilstošo likumu un noteikumu prasības un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu diskreditēt profesiju. Šādas darbības ir arī darbības, kuras atbilstīga un informēta trešā puse, apsverot visus konkrētos faktus un apstākļus, par kuriem konkrētajā brīdī ir informācija profesionālajam grāmatvedim, visdrīzāk uzskatītu par diskreditējošām attiecībā uz profesiju.

 

Reklamējot sevi un savu darbu, profesionāls grāmatvedis nedrīkst radīt apdraudējumu profesijas reputācijai. Profesionāls grāmatvedis ir godīgs un patiess, un nerīkojas šādi:

  • nerada nepamatotu priekšstatu par piedāvātajiem pakalpojumiem, iegūto kvalifikāciju vai pieredzi; va
  • nesniedz neslavu ceļošas atsauksmes par citu personu darbu un neveic nepamatotus salīdzinājumus.