+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Resertifikācijas nolikums

Profesionāla grāmatveža resertifikācijas nolikums

 

Nolikumā lietotie termini


 

 • Atestācija – darbība, kas ar noteiktu ticamību apliecina personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

 

 • Profesionāla grāmatveža sertifikāts – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (turpmāk tekstā – LR Grāmatvežu asociācija) izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.

 

 • Resertifikācija – atkārtota profesionāla grāmatveža atestācija sertifikāta darbības termiņa pagarināšanai.

 

 

1. Vispārīgie principi


 

1.1. Uz atkārtotu profesionāla grāmatveža atestāciju var pretendēt persona, kura ir ieguvusi LR Grāmatvežu asociācijas profesionāla grāmatveža sertifikātu un ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs.

 

1.2. Resertifikācijas procesa rezultātā profesionālam grāmatvedim izsniedz kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu – profesionāla grāmatveža sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.

 

 

2. Prasības atkārtotai profesionāla grāmatveža sertifikāta saņemšanai


 

2.1. Apmeklēti pēc sertificētā grāmatveža paša izvēles profesionālās pilnveides kursi un semināri ar grāmatvedības darba specifiku saistītajās nozarēs, piedalīšanās starptautiskajās vai vietējās nozīmes konferencēs, sagatavotas publikācijas žurnālos vai profesionālos grāmatvedības interneta portālos.

 

2.2. Minimālais profesionālās pilnveides apjoms ir 50 punkti vienā kalendārajā gadā. Punktu sadalījums:

 

 • zinātniskā raksta sagatavošana un publicēšana anonīmi recenzētā starptautiskajā zinātniskā izdevumā – 100 punkti (50 punktus var pārnest uz nākamo gadu);

 

 • populārzinātniska raksta sagatavošana un publicēšana vietējās nozīmes izdevumā (žurnālam, grāmatvedības interneta portālam) – 30 punkti;

 

 • piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs klausītāja statusā – 20 punkti;

 

 • piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un/ vai zinātniskajās diskusijās ar referātu – 50 punkti;

 

 • piedalīšanās vietējās profesionālajās konferencēs klausītāja statusā un LR Grāmatvežu asociācijas organizētajās diskusijās – 15 punkti;

 

 • piedalīšanās vietējās profesionālajās konferencēs un/ vai profesionālajās diskusijās ar referātu – 30 punkti;

 

 • piedalīšanās LR Grāmatvežu asociācijas komiteju darbā un darba grupās – 20 punkti;

 

 • komentāru/ viedokļu sniegšana par likumprojektiem un normatīvajiem aktiem – 10 punkti par vienā reizē sagatavotiem komentāriem/ viedokļiem;

 

 • profesionālās pilnveides kursu un/ vai semināru materiālu sagatavošana un to novadīšana – 15 punkti par vienu kursa vai semināra stundu;

 

 • piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos un semināros/vebināros klausītajā statusā – 10 punkti par vienu kursa vai semināra/vebināra dienu;

 

 • on-line raksti profesionālajos grāmatvedības interneta portālos – ne vairāk kā 25 punkti par gadu.

 

2.3. Par profesionālās pilnveides kursiem un semināriem uzskatāmi tādi, kuru lektori ir LR Finanšu ministrijas un VID speciālisti, Latvijas vai ārvalstu augstskolu pasniedzēji, IFAC dalīborganizāciju un citu starptautiski atzīto profesionālo organizāciju pārstāvji un biedri, juristi, sertificēti profesionālie grāmatveži un sertificētie nodokļu konsultanti.

 

2.4. Ja sertificēts grāmatvedis ir papildinājis savas zināšanas valsts akreditētā augstākajā mācību iestādē, tad par katru studiju gadu resertifikācijai tiek piešķirti 50 punkti.

 

2.5. Ja sertificēts grāmatvedis iegūst IFAC dalīborganizāciju (piemēram, ACCA) un citu starptautiski atzīto profesionālo organizāciju (piemēram, IIA) kvalifikāciju, tad par 1 nokārtoto eksāmenu resertifikācijai tiek piešķirti 50 punkti.

 

2.6. Pieļaujamas atkāpes 20% apmērā no kalendārajā gadā noteiktā punktu skaita, bet sertifikāta pagarināšanai noteiktais minimālais punktu skaits piecu gadu periodā ir 250.

 

2.7. Reizi gadā Atestācijas komitejai jānosūta pārskats par sertificētā grāmatveža profesionālo pilnveidi kalendārajā gadā līdz nākamā gada 31.martam (veidlapa pielikumā).

 

2.8. Darba pieredze – pēdējie trīs gadi pirms atkārtotas atestācijas jāstrādā par grāmatvedi, galveno grāmatvedi vai citā amatā ekonomikas nozarēs, kurās nepieciešamas grāmatvedības zināšanas.

 

2.9. Apmeklēti LR Grāmatvežu asociācijas noteiktie 2 obligātie semināri profesionālo grāmatvežu atestācijai. Kursu tēmas nosaka Atestācijas komiteja reizi gadā. Kvalifikācijas kursi notiek par maksu. Samaksas lielumu nosaka LR Grāmatvežu asociācijas valde.

 

 

3. Atestācijas kārtība


 

3.1. Pieteikums atkārtotai grāmatveža atestācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. Ja pretendents minētajā termiņā nav iesniedzis pieteikumu, viņš zaudē tiesības piedalīties resertifikācijas procesā un profesionāla grāmatveža sertifikāta derīguma termiņš netiek pagarināts.

 

3.2. Pretendents iesniedz Atestācijas komitejā šādus dokumentus:

 • aizpildīta speciāla parauga anketa;
 • profesionālā grāmatveža sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • dokumenti, kas apliecina šā nolikuma 2. punktā minēto prasību izpildi (apliecības, sertifikāta vai cita veida apliecinājuma kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • darba līguma kopija vai izziņa no darba vietas, kas apliecina darba pieredzi (uzrādot oriģinālu).

 

3.3. Atestācijas komiteja izskata dokumentus un rakstiski 1 mēneša laikā informē pretendentu par atestācijas norisi.

 

 

4. Sertifikāta piešķiršanas un izsniegšanas procedūra


 

4.1. Par sertifikāta piešķiršanu lemj Atestācijas komiteja.

 

4.2. Atestācijas komiteja izsniedz pretendentam sertifikātu mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu.

 

4.3. Sertifikāts tiek izrakstīts uz speciāla parauga veidlapas, apzīmogots ar LR Grāmatvežu asociācijas zīmogu un to paraksta LR Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs (prezidents) un Atestācijas komitejas vadītājs.

 

4.4. Katram sertifikātam tiek piešķirts kārtas numurs un tas tiek ierakstīts sertifikātu uzskaites žurnālā, kurā par sertifikāta saņemšanu parakstās tā saņēmējs.

 

4.5. Sertifikāta īpašnieka vārds, uzvārds un sertifikāta numurs tiek publicēts LR Grāmatvežu asociācijas mājas lapā sertificēto profesionālo grāmatvežu reģistrā.

 

4.6. Profesionāla grāmatveža sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Lai sertifikātu varētu pagarināt, nepieciešama profesionāla grāmatveža atkārtota atestācija.

 

 

5. Sertifikāta anulēšana


 

5.1. Sertifikātu anulē, ja ir apstiprinājušies šādi notikumi:

 

5.2. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem LR Grāmatvežu asociācijas valde, piedaloties Atestācijas komitejas locekļiem un sertifikāta īpašniekam. Ja sertifikāta īpašnieks bez attaisnojoša iemesla neierodas uz valdes sēdi, lēmumu pieņem bez viņa klātbūtnes. Atestācijas komiteja izdara ierakstu sertifikātu uzskaites reģistrā par anulēto sertifikātu.

 

 

Pielikums: Pārskats par sertificētā grāmatveža profesionālo pilnveidi kalendārajā gadā


 

Pārskats par profesionālo pilnveidi