+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sertifikācijas nolikums

Profesionāla grāmatveža atestācijas nolikums augstākās pakāpes sertifikāta iegūšanai

 

Nolikumā lietotie termini


 

 • Atestācija – pasākumu kopums, kuros tiek pārbaudītas personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

 

 • Pretendents – persona, kura ir iesniegusi Atestācijas komitejā šī nolikuma 4.2. punktā noteiktos dokumentus ar mērķi iegūt profesionāla grāmatveža sertifikātu.

 

 • Profesionāls grāmatvedis – persona, kurai Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija piešķīrusi profesionāla grāmatveža sertifikātu.

 

 • Profesionāla grāmatveža sertifikāts – Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.

 

 • Resertifikācija – atkārtota profesionāla grāmatveža atestācija sertifikāta atjaunošanai, pamatojoties uz Profesionāla grāmatveža resertifikācijas nolikumu.

 

 

1. Vispārīgie principi


 

1.1. Nolikums par grāmatveža atestāciju sagatavots, pamatojoties uz Eiropas standartu EN 45013 par personāla sertifikāciju. Šis Eiropas standarts izstrādāts un publicēts Eiropas standartizācijas komitejā CEN/CENELEC. Pamatojoties uz Kvalitātes nodrošināšanas nacionālo programmu Latvijā Standartizācijas tehniskā komiteja ir sagatavojusi adaptācijai standartu sēriju EN 45000 un Eiropas standartam EN 45013 ir Latvijas nacionālā standarta statuss.

 

1.2. Profesionāla grāmatveža sertifikāts apliecina:

 • Speciālista atbilstību profesionālās kompetences prasībām;
 • Speciālista spēju organizēt, vadīt finanšu un vadības grāmatvedības darbu, kontrolēt finansiālo darbību;
 • Speciālista gatavību patstāvīgi konsultēt ieinteresētas personas par grāmatvedības jautājumiem;
 • Speciālista gatavību ievērot profesionālā grāmatveža ētikas normas.

 

 

2. Prasības sertifikāta saņemšanai


 

2.1. Kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, kas ietver:

 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs, akadēmiskais vai profesionālais maģistrs, zinātņu doktors, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība.

 

2.2. Darba pieredze – trīs gadi par grāmatvedi vai 3 gadi vadošā amatā ekonomikas nozares specialitātēs, kur nepieciešamas grāmatvedības zināšanas.

 

2.3. Nokārtoti kvalifikācijas eksāmeni:

 • Finanšu grāmatvedība;
 • Vadības grāmatvedība;
 • Latvijas Republikas nodokļu sistēma;
 • Komerctiesības.

 

2.4. Par pretendentu nevar būt persona:

 • kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;
 • kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;
 • pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

 

 

3. Atestācijas komiteja


 

3.1. Vispārējas prasības

 

Atestācijas komitejas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kuras atbilst izglītības un citām prasībām, kas nepieciešamas profesionāla grāmatveža sertifikāta saņemšanai.

 

3.2. Atestācijas komitejas izveidošana

Atestācijas komiteja ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas izveidota institūcija. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valde ieceļ Atestācijas komiteju vismaz trīs cilvēku sastāvā un nozīmē vienu no Atestācijas komitejas locekļiem par Atestācijas komitejas priekšsēdētāju.

 

3.3. Atestācijas komitejas uzdevumi

 

3.3.1. Organizēt ar atestāciju saistīto dokumentu pieņemšanu, noformēšanu un glabāšanu.

 

3.3.2. Organizē mācību programmu izstrādi kvalifikācijas eksāmenu priekšmetos, kā arī organizē teorētisko zināšanu kvalifikācijas pārbaudes jautājumu un testu sagatavošanu. Mācību programmas apstiprina Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valde. Kvalifikācijas programmas tiek pārskatītas vismaz reizi divos gados, ja nepieciešams, biežāk un apstiprinātas iepriekš noteiktajā kārtībā.

 

3.3.3. Atestācijas komiteja apstiprina Kvalifikācijas eksaminācijas komisiju sastāvu.

 

Par Kvalifikācijas eksaminācijas komisijas priekšsēdētāju nozīmē vienu no komisijas locekļiem.

 

Eksāmenu organizēšanu un komisijas darba kārtību nosaka Noteikumi par kvalifikācijas eksāmeniem profesionāla grāmatveža sertifikāta iegūšanai, kurus apstiprina Atestācijas komiteja.

 

3.3.4. Atestācijas komiteja apstiprina eksāmena rezultātus.

 

 

4. Atestācijas kārtība


 

4.1. Pirms atestācijas pretendents iemaksā vienreizēju samaksu par atestācijas darba organizēšanu un metodiskā un metodoloģiskā darba finansēšanas nodrošināšanu.

 

Iemaksas lielumu nosaka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valde.

 

Vienreizējā iemaksa netiek atmaksāta.

 

4.2. Pretendents iesniedz Atestācijas komitejā šādus dokumentus:

 • Aizpildītu speciāla parauga anketu;
 • Izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • Darba līguma kopiju, kas apstiprina nepieciešamo darba pieredzi (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no darba vietas;
 • Vienu fotogrāfiju (35×45).

 

4.3. Kvalifikācijas eksāmeni notiek par maksu.

 

Par katru eksāmenu jāsamaksā divas nedēļas pirms eksāmena kārtošanas dienas Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas norēķinu kontā kredītiestādē.

 

4.4. Samaksas lielumu par kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu nosaka Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valde.

 

4.5. Sertifikāta piešķiršanas un izsniegšanas procedūra.

 

Par sertifikāta piešķiršanu lemj Atestācijas komiteja.

 

Atestācijas komiteja izsniedz pretendentam sertifikātu mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu. Sertifikāts tiek izrakstīts uz speciāla parauga veidlapas, apzīmogots ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas zīmogu un to paraksta Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs (prezidents). Katram sertifikātam tiek piešķirts kārtas numurs un tas tiek ierakstīts sertifikātu uzskaites žurnālā, kurā par sertifikāta saņemšanu parakstās tā saņēmējs. Saņemot sertifikātu tiek iegūts Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedra statuss uz sertifikāta darbības laiku.

 

4.6. Sertifikāta darbības ilgums.

 

Profesionāla grāmatveža sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem.

 

Lai sertifikātu varētu saņemt atkārtoti, nepieciešams veikt resertifikāciju.

 

4.7. Sertifikāta anulēšana.

 

Sertifikātu anulē, ja ir apstiprinājušies šādi notikumi:

 • Sertifikāta īpašnieks ir viltojis kādu no dokumentiem, kas iesniegti Atestācijas komitejai;
 • Ja netiek veikta profesionālā darbība trīs gadus pēc kārtas.

 

Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valde, piedaloties Atestācijas komitejas locekļiem un sertifikāta īpašniekam. Anulētais sertifikāts jānodod Atestācijas komitejai tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas.