+371 67034633

mob. +371 29250900 +371 29287030

Aspazijas bulvāris 5-434, Rīga, Latvija lrga@lrga.lv

Sertifikācijas programma

Profesionālo zināšanu apliecinājums atbilstoši mūsdienu prasībām, un tāda ir sertifikāta nozīme, dod iespēju grāmatvedim veidot savu karjeru, sekmīgi startēt darba tirgū un, kas ir ne mazāk svarīgi, paaugstināt grāmatveža profesijas prestižu. Savukārt darba devējiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi var paļauties uz sertificētiem grāmatvežiem visos aspektos, kas attiecas uz finanšu un vadības grāmatvedību un pārskatiem, efektīvu finanšu vadību un kompetentiem padomiem dažādos uzņēmējdarbības un nodokļu jautājumos.

 

Augstākās pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikāts apliecina profesionāla grāmatveža teorētisko un praktisko sagatavotību un dod iespēju:

 • organizēt un vadīt finanšu dienestu;
 • kontrolēt un analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību;
 • sniegt konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.

 

LRGA profesionālo grāmatvežu sertifikācijas programma tika izstrādāta saskaņā ar:


 

 1. grāmatvežu profesionālās kvalifikācijas kritērijiem, kas pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ženēvas starptautiskajā konferencē 1999.gadā;
 2. starptautiskiem izglītības standartiem (International Education Standards, IESs), kurus izstrādāja Starptautiskā grāmatvedības izglītības standartu padome (International Accounting Education Standards Board, IAESB);
 3. Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) noteikumiem, principiem un starptautiskiem atzīšanas kritērijiem, kuri ir izvirzāmi attiecīgas valsts IFAC dalīborganizācijām.

 

LRGA profesionāla grāmatveža attīstība


Posmi_IES

Starptautiskie izglītības standarti (International Education Standards, IESs) pievēršas profesionālo grāmatvežu izglītībai un attīstībai. Starptautiskos izglītības standartus izstrādā un pārskata neatkarīga Starptautiskā grāmatvedības izglītības standartu padome (International Accounting Education Standards Board, IAESB).

 

IESs attīsta profesionālo kompetenci pasaules mērogā, uzlabo profesionālās grāmatvedības izglītības kvalitāti un veido stiprākas profesionālās grāmatvedības organizācijas.

 

IESs ir paredzētas, lai palīdzētu Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) dalīborganizācijām, jo tās ir tieši vai netieši atbildīgas par savu profesionālo grāmatvežu izglītību un attīstību.

 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, būdama IFAC asociētais biedrs, pārņēma IESs 1-7 un iestrādāja tos savā izglītības un profesionālo grāmatvežu sertifikācijas programmā.

Pavisam ir 8 Starptautiskie izglītības standarti:

 

Uzņemšanas prasības:

 • IES 1 – Uzņemšanas prasības profesionālajā grāmatvedības izglītības programmā;

 

Profesionālas grāmatvedības izglītības saturs:

 • IES 2 – Sākotnējā profesionāla attīstība (Initial Professional Development, IPD) – tehniskā kompetence;
 • IES 3 – Sākotnējā profesionāla attīstība – profesionālās prasmes;
 • IES 4 – Sākotnējā profesionāla attīstība – profesionālās vērtības, ētika un attieksme;

 

Praktiskās pieredzes prasības:

 • IES 5 – Sākotnējā profesionāla attīstība – praktiskā pieredze;

 

Novērtēšanas prasības:

 • IES 6 – Sākotnējā profesionāla attīstība – profesionālās kompetences novērtēšana;

 

Mūžizglītības prasības:

 • IES 7 – Nepārtrauktā profesionāla attīstība (Continuing Professional Development, CPD);

 

Atbildīgo partneru (revidentu) kompetences prasības:

 • IES 8 – Profesionālā kompetence, kura ir izvirzāma atbildīgiem partneriem finanšu pārskatu revīzijas uzdevumos.
 • uzņemšanu profesionālas grāmatvedības izglītības programmā;
 • profesionālas grāmatvedības izglītības programmas saturu;
 • praktisko pieredzi;
 • novērtējumu;
 • nepārtraukto profesionālo attīstību (Continuing Professional Development, CPD).

 

Sākotnējā profesionālā attīstība


 

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija:

 • nosaka izglītības prasības, lai uzsāktu LRGA profesionālo grāmatvedības izglītības programmu (šī informācija ir pieejama sadaļā Sertifikācija – Sertifikācijas nolikums). Uz augstākas pakāpes profesionāla grāmatveža sertifikātu var pretendēt persona, kura ir ieguvusi augstākās izglītības diplomu un kurai ir darba pieredze 3 gadi par grāmatvedi vai vadošā amatā ekonomikas nozares specialitātēs, kurās nepieciešamas grāmatvedības zināšanas;
 • novērtē tehnisko kompetenci, profesionālas iemaņas un profesionālo vērtību, ētiku un attieksmi;
 • regulāri pārskata un atjaunina profesionālas grāmatvedības izglītības programmas.

 

Izglītības programmu izstrādāšanā piedalījās Latvijas valsts akreditēto augstskolu profesori, zvērināti revidenti, vadošo banku speciālisti un Starptautiskās grāmatvežu zinātnes un izglītības darbinieku asociācijas (International Association for Accounting Education and Research, IAAER) konsultanti. Pret pretendentiem ir izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība un vispārējās prasmes – tās nostiprina fundamentālās zināšanas, kas ļauj profesionālam grāmatvedim adaptēties un nepārtraukti pilnveidoties karjeras laikā atbilstoši jaunākām tirgus prasībām;
 • grāmatvedības un ar to saistītās prasmes – finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļu sistēma, saimnieciskās un komerctiesības,  profesionālā ētika;
 • profesionāla grāmatveža sertifikācijas procedūru ievērošana;
 • praktiskā darba pieredze, lai grāmatvedis varētu iziet sertifikāciju;
 • nepārtraukta profesionālā tālāk izglītošanās.

 

Profesionālās pilnveides kursu pasniedzēji ir ar lielu teorētisko un praktisko pieredzi.

 

Sākotnējā profesionālā attīstība (Initial Professional Development, IPD) ir mācīšanās un attīstība, caur kuru persona sākotnēji attīsta savu kompetenci, lai strādātu grāmatvedības profesijā. Profesionālas kompetences attīstība aizsargā sabiedrības intereses, uzlabo profesionālo grāmatvežu darba kvalitāti un veicina grāmatvedības profesijas ticamību.

 

Sākotnēja profesionāla attīstība ir svarīga, jo tā:

 • attīsta profesionālo kompetenci un spriedumu;
 • profesionālā kompetence ir vairāk kā tikai zināšanas par principiem, standartiem, koncepcijām, faktiem, un procedūrām. Tā ir tehniskās kompetences, profesionālo iemaņu un profesionālo vērtību, ētikas un attieksmes integrācija un piemērošana.

Sākotnēja profesionāla attīstība iekļauj:

 • profesionālo grāmatvedības izglītību;
 • praktisko pieredzi;
 • to novērtējumu.

Sākotnējo profesionālo attīstību regulē Starptautiskie izglītības standarti IES 1, 2, 3, 4.

Sākotnēja profesionāla attīstība ir regulēta caur praktisko pieredzi un profesionālās kompetences novērtēšanu – Starptautiskiem izglītības standartiem IES 5, 6.

 

Kvalifikācijas eksāmeni


 

Lai saņemtu profesionāla grāmatveža sertifikātu, jānokārto kvalifikācijas pārbaudījumi:

 1. Finanšu grāmatvedība;
 2. Vadības grāmatvedība;
 3. Latvijas Republikas nodokļu sistēma;
 4. Komercdarbības tiesiskais regulējums.

 

 

Sertifikācijas izmaksas


 

Vienreizējā iemaksa sertifikācijas procesa nodrošināšanai – EUR 96.80 (iesk. PVN 21%)

 

Kursi:

 1. Finanšu grāmatvedība (4 dienas – 32 st.) – EUR 266.20 (iesk. PVN 21%)
 2. Vadības grāmatvedība (4 dienas – 32 st.) – EUR 266.20 (iesk. PVN 21%)
 3. Latvijas Republikas nodokļu sistēma (4 dienas – 32 st.) - EUR 266.20 (iesk. PVN 21%)
 4. Komercdarbības tiesiskais regulējums (4 dienas – 32 st.) – EUR 266.20 (iesk. PVN 21%)

 

Eksāmeni: 4 eksāmeni, katrs EUR 96.80 (iesk. PVN 21%)

 

Maksājumi veicami secīgi divas nedēļas pirms  attiecīgā kursa sākuma.

 

 

LRGA sertificēto profesionālo grāmatvežu nepārtrauktā profesionālā attīstība


 

Viena no LRGA profesionālas grāmatvedības izglītības programmas prasībām ir LRGA sertificēto profesionālo grāmatvežu nepārtraukta profesionāla attīstība:

 • sertificēto profesionālo grāmatvežu spēju attīstība un uzturēšana, lai kompetenti veiktu savu darbu profesionālajā vidē;
 • sertificēto profesionālo grāmatvežu ikgadēja atskaitīšanās LRGA par apmeklētiem kvalifikācijas kursiem, semināriem, konferencēm u.c. ar grāmatvedības darba specifiku saistītajās nozarēs;
 • sertificēto profesionālo grāmatvežu resertifikācija reizi 5 gados (informācija ir pieejama sadaļā Sertifikācija – Resertifikācijas nolikums).

 

Nepārtraukta profesionāla attīstība (Continuing Professional Development, CPD) ir mācīšanās un attīstība, kuras uztur un tālāk attīsta profesionālo kompetenci, kas ļautu profesionāliem grāmatvežiem turpināt pildīt savas lomu kompetenti. Tā ir nepārtraukta tehniskas kompetences, profesionālo prasmju un profesionālas vērtības, ētikas un attieksmes pilnveidošana.

 

Nepārtraukta profesionāla attīstība ir svarīga, jo tā:

 • nodrošina profesionālo kompetenci;
 • veido stiprākas profesionālās grāmatvedības organizācijas;
 • stiprina sabiedrības uzticību profesijai.

Nepārtraukto profesionālo attīstību regulē Starptautiskais izglītības standarts IES 7.